P. Lucan Evangelium .

XX. Lucu .

 

PHariseuxet kysywät Jesuxelle/ millä woimalla hän näitä teke: Hän kysy heillen Johannexen Castesta/ v. 1.
Sano heille wertauxen wijnamäen miehistä/ jotca tapoit isändäns palweliat/ ja pojan wijmein/ v. 9.
Wasta sijtte Phariseusten lähetetyille/ werorahasta/ v. 20.
Ja Saduceusten kysymyxeen ylösnousemisest/ v. 27.
Kysy Kirjanoppenuillen Christuxest/ kenengä poica hän on: Nuhtele heidän ylpeyttäns ja ahneuttans Canssan läsnä olles/ v. 41.

 

Luuk 20:1 JA tapahdui yhtenä nijstä päiwistä/ cosca hän Canssa opetti Templis/ ja saarnais Evangeliumi. Nijn ylimmäiset Papit/ ja Kirjanoppenet ja wanhimmat tulit/
Luuk 20:2 Ja sanoit hänelle: Sanos meille millä wallalla sinä tätä teet? Eli cuca sinulle tämän wallan on andanut?
Luuk 20:3 Nijn Jesus wastais/ ja sanoi heille: Minä kysyn myös teille yhtä asiata/ wastatcat minua.
Luuk 20:4 Olico Johannexen caste Taiwast/ taicka ihmisildä?
Luuk 20:5 Nijn he ajattelit idzelläns/ sanoden: jos me sanomma: Taiwast/ nijn hän sano: mixette sijs händä usconet?
Luuk 20:6 Eli jos me sanomma: ihmisildä/ nijn caicki Canssa kiwittäwät meidän:
Luuk 20:7 Sillä he owat uscotetut että Johannes oli Propheta. Ja he wastaisit/ ettei he tiennet custa se oli.
Luuk 20:8 Nijn sanoi Jesus heille: en minä myös sano teille/ millä woimalla minä näitä teen.
Luuk 20:9 NIjn hän rupeis sanoman Canssalle tämän wertauxen: yxi mies istutti wijnapuita/ ja pani ne palcoille wijnamäen miehille/ ja meni matcan cauwaxi aica.
Luuk 20:10 Cosca nijn sowelias oli/ lähetti hän palwelians wijnamäen miesten tygö/ että he andaisit hänelle wijnamäen hedelmästä. Mutta he piexit hänen/ ja lähetit tyhjänä.
Luuk 20:11 Ja hän lähetti taas toisen palwelian/ jonga he myös piexit ja pilckaisit/ ja poislähetit.
Luuk 20:12 Taas lähetti hän colmannen/ sen he myös haawoitit/ ja ulossyöxit.
Luuk 20:13 Nijn wijnamäen isändä sanoi: mitä minä teen? minä lähetän minun rackan poicani/ cosca he sen näkewät/ nijn he carttawat händä.
Luuk 20:14 Mutta cosca wijnamäen miehet sen näit/ ajattelit he idzelläns/ sanoden: tämä on perillinen/ tulcat tappacam händä/ että perindö tulis meidän omaxem.
Luuk 20:15 Ja he ulossyöxit hänen wijnamäestä ja tapoit. Mitästä wijnamäen isändä on tekewä heillen.
Luuk 20:16 Hän tule/ ja hucka nämät wijnamäen miehet/ ja anda wijnamäkens muille. Cuin he sen cuulit/ sanoit he: pois se.
Luuk 20:17 Mutta hän cadzahti heidän päällens/ ja sanoi: mitästä se on/ cuin kirjoitettu on? Se kiwi jonga rakendajat hylkäisit/ on tullut nurckakiwexi?
Luuk 20:18 Jocainen cuin lange sen kiwen päälle/ se muretan/ mutta jonga päälle se lange/ sen hän muserta.
Luuk 20:19 Ja Pappein päämiehet ja Kirjanoppenet pyysit händä sillä hetkellä kijnniotta/ waan he pelkäisit Canssa: sillä he ymmärsit/ että hän heille tämän wertauxen sanonut oli.
Luuk 20:20 JA he wartioidzit händä/ ja lähetit wäijywäisiä/ jotca piti heidäns hurscaxi teettelemän/ että he hänen puhesa kijnnisaisit/ ja ylönannaisit Esiwallalle ja Maanwanhimman haldun.
Luuk 20:21 Ja he kysyit hänelle/ ja sanoit: Mestari/ me tiedämme ettäs oikein sanot ja opetat/ ja et cadzo ihmisen muoto/ waan opetat Jumalan tien totudes.
Luuk 20:22 Olleco se oikein/ että me annamme Keisarille weron/ taicka ei?
Luuk 20:23 Mutta cuin hän ymmärsi heidän cawaluxens/ sanoi hän heille: mitä te minua kiusatte?
Luuk 20:24 Osottacat minulle weroraha/ kenengä cuwa ja päällekirjoitus sijnä on? He wastaisit ja sanoit hänelle: Keisarin.
Luuk 20:25 Nijn hän sanoi heille: andacat Keisarille mitä Keisarin tule/ ja Jumalalle mitä Jumalan tule.
Luuk 20:26 Ja ei he tainnet hänen puhettans Canssan edes laitta/ waan ihmettelit hänen wastaustans/ ja waickenit.
Luuk 20:27 NIjn tulit muutamat Saduceuxist ( jotca kieldäwät ylösnousemisen ) ja kysyit hänelle/ sanoden:
Luuk 20:28 Mestari/ Moses kirjoitti meille/ jos jongun weli cuole/ jolla emändä oli/ ja se cuolis lapsitoin/ nijn hänen weljens piti sen waimon ottaman/ ja weljellens siemenen herättämän.
Luuk 20:29 Nyt olit seidzemen welje/ ensimäinen otti emännän ja cuoli lapsitoina.
Luuk 20:30 Ja toinen otti sen waimon/ ja se myös cuoli lapsitoina.
Luuk 20:31 Ja colmas otti myös sen. Ja nijn caicki seidzemen/ eikä jättänet lapsia/ ja cuolit.
Luuk 20:32 Caickein wijmein cuoli myös se waimo.
Luuk 20:33 Kenengä sijs ylösnousemises heistä se waimo on? Sillä caicki seidzemen owat sen waimonans pitänet.
Luuk 20:34 Jesus wastais/ ja sanoi heille: tämän mailman lapset naiwat ja huolewat.
Luuk 20:35 Mutta ne jotca otolliset owat sille mailmalle/ ja ylösnouseman cuolluista/ ei he nai eikä huole:
Luuk 20:36 Ja ei he sillen cuolla taida: sillä he owat Engelitten caltaiset/ ja Jumalan lapset/ että he owat ylösnousemisen lapset.
Luuk 20:37 Mutta että ne cuollet ylösnousewat/ sen on myös Moses pensan tykönä osottanut/ cosca hän cudzui HERran/ Abrahamin Jumalaxi/ ja Isaachin Jumalaxi/ ja Jacobin Jumalaxi.
Luuk 20:38 Ei Jumala ole cuolluitten Jumala/ waan eläwitten: sillä caicki he häneldä eläwät.
Luuk 20:39 Nijn wastaisit muutamat Kirjanoppenuista/ ja sanoit: Mestari/ oikein sinä sanoit.
Luuk 20:40 Ja ei he rohgennet häneldä mitän enämbätä kysyä.
Luuk 20:41 NIjn hän sanoi heille: cuinga he sanowat Christuxen Dawidin Pojaxi:
Luuk 20:42 Ja Dawid sano Psaltarramatus: HERra sanoi minun HERralleni/ istu minun oikialle kädelleni:
Luuk 20:43 Nijncauwan cuin minä panen sinun wihollises sinun jalcais astinlaudaxi?
Luuk 20:44 Cosca Dawid cudzu hänen HERraxens/ cuinga sijs hän on hänen Poicans?
Luuk 20:45 MUtta cosca caicki Canssa sen cuuli/ sanoi hän Opetuslapsillens:
Luuk 20:46 Cawahtacat teitän Kirjanoppenuista/ jotca tahtowat käydä pitkis waatteis/ ja ottawat hywäxi terwetyxet Turulla/ ja mielelläns istuwat Synagogis ylimmäisnä ja pöydille.
Luuk 20:47 Jotca syöwät leskein huonet/ ja pitäwät pitkiä rucouxia/ waan sitä suuremman cadotuxen he saawat.

 

Vers. 25. Andacat ) Templijn ja Jumalan palweluxeen pitä teidän andaman Jumalan käskyn jälken: Ja jos Keisari on teidän päällen weron pannut/ nijn teidän pitä myös sen andaman/ sillä te oletta hänen alemmaisens ja teillä on hänen rahans. Wahwistain näin tällä hänen wastauxellans mailmallisen hallituxen: jonga hän myös työllä osotti/ cosca hän idze andoi weron/ Matth. 17:27.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24