P. Lucan Evangelium .

XXII. Lucu .

 

PÄäsiäisen edellä mene Judas ylimmäisten Pappein tygö ja lupa pettä Jesuxen/ v. 1.
Jesus mene Jerusalemijn/ syö siellä Pääsiäislamban v. 7.
Asetta Ehtolisens/ v. 17.
Sano heille pettäjäns/ v. 22.
Asetta heidän rijtans/ ja opetta heitä lähestywäisest waarast/ v. 24.
Mene Öljymäelle rucoileman: Siellä hän otetan kijnni ja ylimmäisen Papin huonesen wiedän/ v. 39.
Petari tule sinne ja wanno ettei hän tunne händä/ v. 55.
Jesus pilcatan ja duomitan cuolemaan/ v. 63.

 

Luuk 22:1 NIin lähestyi makian leiwän juhla päiwä/ joca Pääsiäisexi cudzutan.
Luuk 22:2 Ja ylimmäiset Papit ja Kirjanoppenet edzeit/ cuinga he olisit hänen saanet tappa. Mutta he pelkäisit Canssa.
Luuk 22:3 Nijn Sathan oli Judan sisälle mennyt/ jonga lijca nimi oli Ischarioth/ joca oli cahdentoistakymmenen lugusta.
Luuk 22:4 Ja hän meni pois/ ja puhutteli ylimmäisiä Papeja ja Päämiehiä/ cuinga hän oli hänen heille pettäwä.
Luuk 22:5 Ja he ihastuit/ ja lupaisit hänelle raha.
Luuk 22:6 Ja hän lupais sen heille/ ja edzei tila saadaxens händä pettä ilman hasuta.
Luuk 22:7 NIin makian leiwän päiwä tuli/ jona Pääsiäislammas piti uhrattaman.
Luuk 22:8 Ja hän lähetti Petarin ja Johannexen/ sanoden: mengät walmistaman meille Pääsiäislammas syödäxem.
Luuk 22:9 Nijn he sanoit hänelle: cusas tahdot meitä walmistaman?
Luuk 22:10 Hän sanoi heille: cadzo/ cosca te Caupungijn tuletta/ cohta teidän yxi ihminen candain wesiastiata/ noudattacat händä sijhen huonesen johonga hän mene:
Luuk 22:11 Ja sanocat perhen isännälle/ Mestari käski sinulle sano: cusa on maja/ josa minä saan Pääsiäslamban Opetuslasteni cansa syödä.
Luuk 22:12 Ja hän osotta teille suuren awaran Salin walmistacat siellä.
Luuk 22:13 He menit/ ja löysit nijncuin hän heille sanonut oli/ ja walmistit Pääsiäis lamban.
Luuk 22:14 Ja cuin jo aica tullut oli/ istui hän/ ja caxitoistakymmendä Apostolita hänen cansans.
Luuk 22:15 Ja hän sanoi heille: minä olen halulla halainnut syödä tätä Pääsiäislammasta teidän cansan/ ennen cuin minä kärsin:
Luuk 22:16 Sillä minä sanon teille: en minä sillen hänest enämbi syö/ sijhenasti cuin se täytetän Jumalan waldacunnas.
Luuk 22:17 Ja hän otti Calkin/ kijtti/ ja sanoi: ottacat ja jacacat keskenän:
Luuk 22:18 Sillä minä sanon teille: en minä juo wijnapuun hedelmäst/ ennen cuin Jumalan waldacunda tule.
Luuk 22:19 JA hän otti leiwän/ kijtti ja mursi/ ja andoi heille/ sanoden: tämä on minun Ruumin/ joca teidän edestän annetan/ se tehkät minun muistoxeni.
Luuk 22:20 Nijn myös Calkin ehtolisen jälken/ sanoden: tämä Calcki on se Usi Testamenti/ minun weresäni/ joca teidän edestän wuodatetan.
Luuk 22:21 Cuitengin cadzo/ minun pettäjäni käsi on minun cansani pöydällä:
Luuk 22:22 Ja tosin ihmisen Poica mene nijncuin päätetty on/ cuitengin woi sitä ihmistä/ jolda hän petetän.
Luuk 22:23 Ja he rupeisit kyselemän keskenäns: cuca se heistä olis/ joca sen tekemän piti.
Luuk 22:24 JA heidän wälillens tuli rijta/ cuca heistä suurin piti oleman.
Luuk 22:25 Nijn hän sanoi heille: mailmalliset Cuningat wallidzewat/ ja waldamiehet cudzutan armollisixi Herroixi.
Luuk 22:26 Mutta et te nijn/ waan joca teistä suurin on/ se olcon nijncuin nuorin/ ja joca ylimmäinen on/ se olcon nijcuin palwelia:
Luuk 22:27 Sillä cumbi suurembi on? se joca atrioidze/ taicka se joca palwele? eikö se joca atrioidze? mutta minä olen teidän keskellän nijncuin palwelia.
Luuk 22:28 Mutta te oletta ne/ jotca minun kiusauxisani minun cansani pysytte.
Luuk 22:29 Ja minä säädän teille waldacunnan/ nijncuin minun Isäni sääsi minulle:
Luuk 22:30 Että teidän pitä syömän ja juoman minun pöydälläni/ minun waldacunnasani/ ja istuman istuimella/ ja duomidzeman caxitoistakymmendä Israelin sucucunda.
Luuk 22:31 NIin HERra sanoi: Simon/ Simon/ cadzo/ Sathan on teitä pyytänyt seuloxens nijncuin nisuja.
Luuk 22:32 Waan minä rucoilin sinun edestäs/ ettei sinun uscos puuttuman pidä. Ja cuin sinä kerran palajat/ nijn wahwista weljejäs.
Luuk 22:33 Nijn hän sanoi hänelle: HERra/ minä olen walmis sinun cansas fangiuxen ja cuoleman menemän.
Luuk 22:34 Hän sanoi: Petari/ minä sanon sinulle/ ei laula tänäpän Cuckoi ennen/ cuin sinä colmasti minun kiellät/ et tundewas minua.
Luuk 22:35 JA hän sanoi heille: cosca minä lähetin teidän ilman säkitä/ ja cuckarota ja kengitä/ puuttuico teildä mitän? He sanoit: Ei mitän.
Luuk 22:36 Nijn hän sanoi heille: waan nyt/ jolla säcki on/ ottacan sen/ nijn myös cuckaron/ ja jolla ei ole/ se myykän hamens/ ja ostacan miecan.
Luuk 22:37 Sillä minä sanon teille: wielä sekin cuin kirjoitettu on/ pitä minus täytettämän: Hän on pahain tekiäin cansa luettu: sillä mitä minusta kirjoitettu on/ ne pitä loppuman.
Luuk 22:38 Nijn he sanoit: HERra/ cadzo/ täsä on caxi miecka. Hän sanoi heille: Kyllä sijnä on.
Luuk 22:39 JA hän läxi ulos/ cuin hänen tapans oli/ Öljymäelle/ ja hänen Opetuslapsens seuraisit händä sijhen paickan.
Luuk 22:40 Ja cuin hän sinne tuli/ sanoi hän heille: rucoilcat ettet te langeis kiusauxeen.
Luuk 22:41 Ja hän ercani heistä lähes kiwellä heittä/ ja laski polwillens/ rucoili ja sanoi:
Luuk 22:42 Isä/ jos sinä tahdot/ nijn ota pois minulda tämä Calcki/ cuitengin ei minun tahton/ mutta sinun olcon.
Luuk 22:43 Nijn Engeli Taiwast ilmestyi hänelle/ ja wahwisti händä.
Luuk 22:44 Ja se joutui/ että hän cuoleman cansa sodei/ ja rucoili hartamman. Ja oli hänen hikens nijncuin weren pisarat/ jotca maahan wuosit.
Luuk 22:45 Ja cuin hän nousi rucoilemast/ ja tuli Opetuslastens tygö/ löysi hän ne murhen tähden macamast:
Luuk 22:46 Ja sanoi heille: Mitä te macatte? noscat ja rucoilcat/ ettet te kiusauxeen langeis.
Luuk 22:47 WIelä hänen puhuisans/ cadzo/ joucko ja yxi cahdestatoistakymmenestä/ joca cudzuttin Judas/ käwi heidän edelläns ja lähestyi Jesusta/ suuta andaman hänen.
Luuk 22:48 Nijn Jesus sanoi hänelle: Juda/ suun andamisellaco sinä ihmisen Pojan petät?
Luuk 22:49 COsca ne jotca hänen ymbärilläns olit/ näit mitä tulewa oli/ sanoit he hänelle: HERra/ emmekö me lyö miecalla?
Luuk 22:50 Ja yxi heistä löi Pappein päämiehen palweliata/ ja hackais pois hänen oikian corwans.
Luuk 22:51 Mutta Jesus sanoi: sallicat tähän asti/ ja cuin hän rupeis hänen corwaans/ paransi hän sen.
Luuk 22:52 MUtta Jesus sanoi ylimmäisille Papeille/ ja Templin haldioille ja wanhimmille/ jotca hänen tygöns tullet olit.
Luuk 22:53 Te läxitte nijncuin ryöwärin tygö/ miecoilla ja seipäillä/ minä olin teidän cansan jocapäiwä Templis/ ja et te ojendanet kättä minun päälleni/ mutta tämä on teidän hetkenne/ ja pimeyden walda.
Luuk 22:54 NIin he kijnniotit hänen ja tulutit/ ja toit hänen ylimmäisen Papin huonesen. Mutta Petari seurais taambana.
Luuk 22:55 Nijn he wiritit walkian keskelle cartanota/ ja istuit/ istui myös Petari heidän seasans.
Luuk 22:56 Cosca yxi pijca näki hänen walkian tykönä istuwan/ cadzoi hän hänen päällens/ ja sanoi: tämä oli myös hänen cansans.
Luuk 22:57 Waan hän kielsi ja sanoi: waimo/ en minä tunne händä.
Luuk 22:58 Ja wähän hetken perästä näki toinen hänen/ ja sanoi: sinä myös olet yxi heistä. Petari sanoi: ihminen/ en minä ole.
Luuk 22:59 Ja lähes hetken perästä todisti myös toinen/ sanoden: totisest tämä oli myös hänen cansans: Sillä hän on Galileus.
Luuk 22:60 Nijn Petari sanoi: ihminen/ en minä tiedä mitäs sanot. Ja wielä hänen puhuisans/ Cuckoi lauloi.
Luuk 22:61 Ja HERra käänsi/ ja cadzoi Petarin päälle/ ja Petari muisti HERran puhen/ joca oli hänelle sanonut: ennencuin Cuckoi laula/ colmasti sinä minun kiellät.
Luuk 22:62 Ja Petari meni ulos/ ja itki catkerast.
Luuk 22:63 Mutta miehet/ jotca Jesusta kijnnipidit/ pilckaisit händä ja löit händä:
Luuk 22:64 Peitit hänen silmäns/ ja hosuit händä caswoille/ ja kysyit hänelle/ sanoden: Arwa/ cuca se on joca sinua löi?
Luuk 22:65 Ja paljo muuta pilcka sanoit he händä wastan.
Luuk 22:66 Ja cuin päiwä coitti/ coconnuit Canssan wanhimmat/ ja Pappein päämiehet ja Kirjanoppenet/ ja weit hänen Raadin eteen:
Luuk 22:67 Ja sanoit: Oletcos Christus? nijn sano meille? Hän sanoi heille: jos minä sanon teille/ et te usco?
Luuk 22:68 Ja jos minä myös kysyn/ nijn et te wasta/ et te myös päästä minua.
Luuk 22:69 Sentähden tästedes istu ihmisen Poica Jumalan woiman oikialla puolella.
Luuk 22:70 Nijn he sanoit caicki: sinäkö sijs olet Jumalan Poica? Hän sanoi heille: tepä sen sanotta/ että minä olen.
Luuk 22:71Nijn he sanoit: mitä me sillen todistusta tarwidzemma? me olemma sen cuullet hänen omasta suustans.

 

Vers. 16. En minä syö ) Hän näyttä aina cuinga hän cuolemata muistele.
v. 38. Kyllä sijnä on ) Se on/ ei se sillen kelpa/ että me rautaisilla miecoilla tappelemma/ mutta tästedes tule teidän kärsiä Evangeliumin tähden/ ja pitä ristiä candaman/ sillä ei taita muilla Perkelettä wastan sotia/ cuin hengellisellä miecalla/ se on/ Jumalan sanalla/ jolla hän woitetan/ ja ei raudalla.
v. 51. Sallicat tähänasti ) Se on/ Andacat heidän nyt tehdä pahan ajatuxens jälken/ nijn paljo cuin heille sallittu on/ heillä on kyllä heidän Duomarins/ nijn ettei meidän sitä idze tarwita costaman.
v. 52. Haldioille ) Ne olit Judalaiset asettanet waarin ottaman Templist/ ja pitämän siellä rauha.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24