P. Lucan Evangelium .

XXIII. Lucu .

 

JEsus wiedän Pilatuxen tygö/ v. 1.
Waan Pilatus lähettä hänen Herodexen tygö/ v. 7.
Taas hän wiedän Pilatuxen tygö/ ja cosca hän cuule hänen/ tahto hän hänen päästä/ v. 11.
Caicki Canssa huuta ja canda hänen päällens/ Pilatus duomidze hänen cuolemaan/ v. 18.
Hän ristinnaulitan cahden ryöwärin keskellen ja paljon häwäistän/ v. 27.
Hän cuole suurella huudolla ja monella ihmellä/ v. 44.
Joseph Arimathiast hauta hänen vten hautan/ v. 50.

 

Luuk 23:1 JA caicki joucko ylösnousi/ ja he weit hänen Pilatuxen eteen/ ja rupeisit candaman hänen päällens ja sanoit:
Luuk 23:2 Tämän me löysimme Canssa wiettelemäst/ ja kieldämäst Keisarille wero andaman/ ja sanomast hänens olewan Cuningan Christuxen.
Luuk 23:3 Nijn Pilatus kysyi hänelle/ sanoden: oletcos Judalaisten Cuningas? Hän wastais händä/ ja sanoi: sinäpä sen sanot:
Luuk 23:4 Pilatus sanoi Pappein Päämiehille ja Canssalle: en minä löydä yhtän wica täsä Miehesä.
Luuk 23:5 Nijn he hogit ja sanoit: Hän kehoitta Canssan/ opettain coco Judeas/ ja on ruwennut Galileast haman tähän asti.
Luuk 23:6 COsca Pilatus cuuli Galileata mainittawan/ kysyi hän/ jos hän Galileast oli.
Luuk 23:7 Ja cuin hän ymmärsi/ että hän Herodexen läänistä oli/ lähetti hän hänen Herodexen tygö: sillä hän oli myös silloin Jerusalemis.
Luuk 23:8 Cosca Herodes näki Jesuxen/ ihastui hän sangen suurest: sillä hän oli jo cauwan aica händä halainnut nähdäxens/ että hän oli paljon hänestä cuullut/ ja toiwoi häneldä jongun ihmen näkewäns.
Luuk 23:9 Ja hän kysyi hänelle moninaisista/ mutta ei hän mitän händä wastannut.
Luuk 23:10 Nijn ylimmäiset Papit ja Kirjanoppenet seisoit ja cannoit cowin hänen päällens.
Luuk 23:11 Mutta Herodes huowinens ylöncadzoit hänen/ ja pilckaisit händä/ pani hänen päällens walkian waatten/ ja lähetti jällens Pilatuxen tygö.
Luuk 23:12 Sinä päiwänä tuli Pilatus ja Herodes ystäwäxi keskenäns/ joiden wälillä ennen oli waino ollut.
Luuk 23:13 NIin Pilatus cudzui cocon ylimmäiset Papit ja waldamiehet ja Canssan: ja sanoi heille:
Luuk 23:14 Te oletta tämän ihmisen minulle tuonet/ nijncuin Canssan häiridziän/ ja cadzo/ minä olen händä tutkinut teidän edesän/ ja en löydä yhtän wica hänesä/ josta te cannatte hänen päällens/ eikä Herodescan:
Luuk 23:15 Sillä minä lähetin teidän hänen tygöns/ ja cadzo/ ei hänestä yhtän hengen ricosta löytty:
Luuk 23:16 Sentähden tahdon minä hänen rangaistuna päästä.
Luuk 23:17 Sillä hänen piti joca juhlana päästämän heille yhden wallallens.
Luuk 23:18 Nijn coco joucko huusi/ ja sanoi: ota tämä pois/ ja päästä meille Barrabas.
Luuk 23:19 Joca oli capinan ja miestapon tähden/ cuin Caupungis tapahtunut otl/ fangiuxeen heitetty.
Luuk 23:20 Nijn Pilatus taas puhui heille/ ja tahdoi Jesuxen päästä.
Luuk 23:21 Mutta he huusit/ ja sanoit: ristinnaulidze/ ristinnaulidze händä.
Luuk 23:22 Mutta hän sanoi colmannen kerran heille: mitästä hän paha tehnyt on? en minä löydä yhtän hengen ricosta hänes: sentähden tahdon minä hänen rangaistuna päästä.
Luuk 23:23 Mutta he hogit suurella änellä/ pyytäin händä ristinnnaulitta. Ja heidän ja ylimmäisten Pappein äni sai wallan.
Luuk 23:24 JA Pilatus duomidzi heidän anomisens jälken:
Luuk 23:25 Ja päästi sen heille joca capinan ja miestapon tähden oli fangiuxeen heitetty/ jota he anoitkin. Mutta Jesuxen andoi hän heidän halduns.
Luuk 23:26 JA cuin he hänen ulosweit/ käsitit he Simonin Kyrenist/ joca pellolda tuli/ ja panit hänen ristiä Jesuxen jäljes candaman.
Luuk 23:27 MUtta händä seurais suuri joucko Canssa ja waimoja/ jotca händä itkit ja parguit.
Luuk 23:28 Nijn Jesus käänsi idzens heidän puoleens/ ja sanoi: Jerusalemin tyttäret/ älkät minua itkekö/ waan itkekät idze teitän/ ja teidän lapsianne.
Luuk 23:29 Sillä cadzo/ päiwät tulewat/ cosca he sanowat: autuat owat ne hedelmättömät/ ja ne cohdut/ jotca ei synnyttänet/ ja ne nisät/ jotca ei imettänet.
Luuk 23:30 Silloin he rupewat sanoman wuorille: langetcat meidän päällem/ ja cuckuloille: peittäkät meitä.
Luuk 23:31 Sillä jos nämät tapahtuwat tuoresa puusa/ mitä sijtte cuiwetusa tapahtu.
Luuk 23:32 NIin wietin myös hänen cansans caxi muuta pahan tekiätä surmatta.
Luuk 23:33 Ja cuin he siehen siaan tulit/ joca Pääcalloin paicaxi cudzutan/ sijnä he hänen ristinnaulidzit/ ja ne pahantekiät hänen cansans/ yhden oikialle ja toisen wasemalle puolelle.
Luuk 23:34 Nijn sanoi Jesus: Isä/ anna heille andexi: sillä ei he tiedä mitä he tekewät. Ja he jagoit hänen waattens/ ja heitit nijstä arpa.
Luuk 23:35 Ja Canssa seisoi ja cadzeli/ ja Päämiehet pilckaisit händä heidän cansans/ ja sanoit: muita hän wapahti/ mutta wapahtacan nyt idzens/ jos hän on Christus Jumalan walittu.
Luuk 23:36 Ja huowit myös pilckaisit händä/ menit ja cocotit hänella etickata/ sanoden:
Luuk 23:37 Jos sinä olet Judalaisten Cuningas/ nijn wapahda idze sinus.
Luuk 23:38 Oli myös hänestä päällekirjoitus Grecan/ Latinan/ ja Ebrean bookstaweilla kirjoitettu: Tämä on Judalaisten Cuningas.
Luuk 23:39 NIin yxi pahantekijst/ jotca myös ripustetut olit/ pilckais händä/ ja sanoi: jos sinä olet Christus/ nijn wapahda sinus/ ja meitä.
Luuk 23:40 Mutta toinen wastais/ ja nuhteli händä/ sanoden: ja et tosin sinäkän Jumalata pelkä? ettäs olet yhdes cadotuxes?
Luuk 23:41 Ja tosin me olemma oikein sijnä: sillä me saamme meidän töidemme ansion jälken/ mutta ei tämä mitän paha tehnyt.
Luuk 23:42 Ja sanoi Jesuxelle: HERra muista minua coscas waldacundas tulet.
Luuk 23:43 Nijn Jesus sanoi hänelle: totisest sanon minä sinulle: tänäpän pitä sinun oleman minun cansani Paradisis.
Luuk 23:44 Ja se oli lähes cuudes hetki/ ja pimeys tuli caiken maan päälle/ haman yhdexänden hetken asti: Ja Auringo pimeni.
Luuk 23:45 Ja Templin esirippu repeis cahtia.
Luuk 23:46 Ja Jesus huusi suurella änellä/ ja sanoi: Isä/ sinun käsijs minä annan hengeni. Ja cuin hän sen oli sanonut/ ylösannoi hän hengens.
Luuk 23:47 COsca Päämies näki mitä siellä tapahdui/ cunnioitti hän Jumalata ja sanoi: totisest tämä ihminen oli hurscas.
Luuk 23:48 Ja caicki Canssa cuin sinne cadzeleman meni/ cosca he näit mitä siellä tapahdui/ löit rindoihins/ ja palaisit cotians.
Luuk 23:49 Ja caicki hänen tuttawans seisoit taambana/ nijn myös waimot/ jotca händä Galileast seurannet olit/ ja näit nämät caicki.
Luuk 23:50 JA cadzo/ yxi Raadimies/ nimeldä Joseph/ joca oli hywä ja hurscas mies:
Luuk 23:51 Eikä ollut mieldynyt heidän neuwons ja tecoons/ joca oli syndynyt Arimathias Judalaisten Caupungis/ tämä odotti Jumalan waldacunda:
Luuk 23:52 Hän meni Pilatuxen tygö/ ja anoi Jesuxen ruumista.
Luuk 23:53 Ja otti sen alas/ ja käärei lijnawaatteisin/ ja pani hautan/ joca calliohon hacattu oli/ johonga ei yxikän ennen pandu ollut.
Luuk 23:54 Ja se oli walmistuspäiwä/ ja Sabbathi rupeis lähestymän.
Luuk 23:55 Nijn waimot seuraisit jäljest/ iotca hänen cansans tullet olit Galileast/ ja cadzelit hauta/ ja cuinga hänen ruumins pandu oli.
Luuk 23:56 Mutta he palaisit ja walmistit hywän hajuisia yrtejä ja woiteita/ waan Sabbathina he lewäisit Lain käskyn jälken.

 

Vers. 7. Herodexen läänistä ) Sillä Herodes oli Tetracha Galileas/ ja Pontius Pilatus oli Maanwanhin Judeas/ cuin Lucas tietä anda/ Cap. 3:1.
v. 44. Cuudes hetki ) Nimittäin Auringon nousemisest: sillä sijtä Ebrerit rupeisit hetket lukeman.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24