P. Lucan Evangelium .

XII. Lucu .

 

JEsus neuwo Opetuslapsians wälttämän ulcocullaisutta/ v. 1.
Ei pelkämän ihmisitä/ waan Jumalata/ ja oleman lujana todistuxes/ v. 4.
Yxi rucoile händä duomarixi perinnösäns/ waan ei hän tahdo: Mutta estä heitä pois ahneudest/ wertauxella rickast poldomiehest/ v. 13.
Ei heidän pidä murhettiman ajallisist/ v. 22.
Waan oleman andiat palawat uscosa/ walpat nijncuin palweliat/ jotca HERrans aina cotia odottawat/ v. 32.
Sillä Christuxen opista oli paljo eripuraisutta tulewa/ v. 49.
Heidän tule arwata aicain merkeistä/ v. 54.
Ja oleman rauhalliset/ v. 58.

 

Luuk 12:1 COsca sangen paljo Canssa olit cocondunet/ nijn että he toinen toistans ahdistit/ rupeis hän sanoman ensin Opetuslapsillens: cawahtacat teitän Pahariseusten hapatuxest/ cuin on wieckaus:
Luuk 12:2 Sillä ei ole mitän peitetty/ joca ei ilmei tule/ eikä ole salattu/ cuin ei tiettäwäxi tule.
Luuk 12:3 Sentähden mitä te pimeis sanotta/ ne walkeudes cuullan: ja mitä te corwaan puhutta cammios/ se pitä saarnattaman cattoin päällä.
Luuk 12:4 MUtta minä sanon teille minun ystäwilleni: älkät nijtä peljätkö jotca ruumin tappawat/ ja ei ole heidän sijtte enämbätä tekemist.
Luuk 12:5 Mutta minä tahdon osotta teille/ ketä teidän tule peljätä: peljätkät sitä jolla on wäki/ sijtte cuin hän tappanut on/ myös helwettijn sysätä: totta minä sanon teille: sitä te peljätkät.
Luuk 12:6 Eikö wijsi warpulaista osteta cahdella ropoilla? Ja ei yxikän heistä ole Jumalan edes unohdettu.
Luuk 12:7 Owat myös caicki teidän päänne hiuxet luetut: älkät sijs peljätkö/ sillä te oletta parammat/ cuin monda warpulaista.
Luuk 12:8 Mutta minä sanon teille: jocainen cuin minun tunnusta ihmisten edes/ sen myös ihmisen Poica on tunnustawa Jumalan Engelitten edes.
Luuk 12:9 Joca taas minun kieldä ihmisten edes/ se kieldän Jumalan Engelitten edes.
Luuk 12:10 Ja joca puhu sanan ihmisen Poica wastan/ se hänelle andexi annetan: mutta joca Pyhä Henge pilcka/ ei se hänelle andexi anneta.
Luuk 12:11 COsca he teitä wiettelewät heidän Synagogijns/ Esiwallan ja waldamiesten eteen/ nijn älkät murehtico/ cuinga taicka mitä te wastatta/ eli mitä teidän pitä sanoman:
Luuk 12:12 Sillä Pyhä Hengi opetta teitä sillä hetkellä/ mitä teidän tule sanoa.
Luuk 12:13 NIjn sanoi hänelle yxi Canssast: Mestari/ sanos minun weljelleni/ että hän jacais minun cansan perinnön.
Luuk 12:14 Mutta hän sanoi hänelle: ihminen/ cuca pani minun Duomarixi eli jacomiehexi teidän wälillen?
Luuk 12:15 Ja hän sanoi heille: cadzocat/ ja cawahtacat ahneutta: sillä ei sijtä eletä/ että paljo tawarata on.
Luuk 12:16 NIjn hän sanoi heille wertauxen/ sanoden:
Luuk 12:17 Oli Ricas mies/ jonga peldo paljo laiho cannoi/ ja hän ajatteli idzelläns/ ja sanoi: mitä minä teen ettei minulla ole/ cuhunga minä cocon eloni?
Luuk 12:18 Ja sanoi: sen minä teen: minä purgan minun aittani ja rakennan suuremman/ ja cocon sinne caiken minun tuloni/ ja hywydeni.
Luuk 12:19 Ja sanon sielulleni: sielu/ sinulla on suuri wara monexi wuodexi pandu/ lewä/ syö/ juo/ riemuidze.
Luuk 12:20 Mutta Jumala sanoi hänelle: sinä tompeli/ tänä yönä sinun sielus sinulda pois cudzutan/ cuca ne sijtte saa cuins walmistanut olet?
Luuk 12:21 Näin myös hänelle käy/ joca idzellens tawarata coco/ ja ei ole ricas Jumalas.
Luuk 12:22 NIjn hän sanoi Opetuslapsillens: sentähden sanon minä teille: älkät murehtico teidän elämästän/ mitä teidän pitä syömän/ eikä ruumistan/ millä te sen waatetatte.
Luuk 12:23 Elämä on enämbi cuin ruoca/ ja ruumis parembi cuin waate.
Luuk 12:24 Cadzelcat carneita/ ei he kylwä/ eikä nijtä/ ei heillä ole myös kellarita/ eikä aitta/ ja Jumala heidän cuitengin elättä/ cuinga paljo parammat te oletta cuin linnut?
Luuk 12:25 CUca teistä hänen murehellans woi lisätä hänen warrellens yhdengän kyynärän?
Luuk 12:26 Ellet te sijs woi sitä cuin wähin on/ mixi te muista murehditta?
Luuk 12:27 Cadzelcat cuckaisita/ cuinga he caswawat/ ei he työtä tee/ eikä kehrä: ja minä sanon teille: ettei Salomon caikes hänen cunniasans nijn ollut waatetettu cuin yxi heistä.
Luuk 12:28 JOs sijs ruohon/ joca tänäpän kedolla seiso/ ja huomena totton heitetän/ Jumala nijn waatetta/ cuinga paljo enämmin hän teidän waatetta te heickouscoiset?
Luuk 12:29 Sentähden myös/ älkät edzikö/ mitä teidän syömän eli juoman pitä/ ja älkät epäilkö:
Luuk 12:30 Sillä näitä caickia pacanat mailmas pyytäwät.
Luuk 12:31 Mutta teidän Isän tietä että te näitä tarwidzetta. Waan parammin edzikät Jumalan waldacunda/ nijn nämät caicki teille tapahtuwat.
Luuk 12:32 Älä pelkä piscuinen lauma/ sillä teidän Isällän on hywä tahto anda teille waldacunda.
Luuk 12:33 Myykät mitä teillä on/ ja andacat almua. Tehkät teillen Säkit jotca ei wanhane/ tehkät puuttumatoin tawara Taiwahis/ cuhunga ei waras ulotu/ eikä coi raisca.
Luuk 12:34 Sillä cusa teidän tawaran on/ siellä myös on teidän sydämen.
Luuk 12:35 OLcon teidän cupen wyötetyt/ ja teidän kyntilänne sytytetyt:
Luuk 12:36 Ja olcat nijden ihmisten caltaiset jotca heidän Herrans odottawat häistä palajawan/ että cosca hän tule ja colcutta/ nijn he cohta hänelle awawat.
Luuk 12:37 Autuat owat ne palweljat jotca HERra tulduans löytä walwomast. Totisest sanon minä teille: hän sonnusta hänens ja asetta heidän atrioidzeman/ ja käyden palwele heitä.
Luuk 12:38 Ja jos hän tule toises wartios/ eli colmannes wartios/ ja näin löytä/ autuat owat ne palweliat.
Luuk 12:39 Mutta tietkät/ että jos perhenisändä tiedäis millä hetkellä waras tulis/ tosin hän walwois/ eikä sallis huonettans awata.
Luuk 12:40 Sentähden olcat walmit: sillä ihmisen Poica tule sillä hetkellä/ jolla et te luuleckan.
Luuk 12:41 NIjn sanoi Petari hänelle: HERra/ sanockos tämän wertauxen meille/ eli myös caikille?
Luuk 12:42 HERra sanoi/ cuca on uscollinen ja toimellinen Perhenhaldia/ jonga hänen Herrans asetta perhens päälle/ oikialla ajalla tarpeita andaman?
Luuk 12:43 Autuas on se palwelia/ jonga Herra tulduans näin löytä tehnen:
Luuk 12:44 Totisest sanon minä teille: hän asetta hänen caiken tawarans päälle/ mitä hänellä on.
Luuk 12:45 Mutta jos se palwelia sano sydämesäns: minun Herran wijpy tulemast/ ja rupe palcollisia hosuman/ ja syömän ja juoman ja juopuman/
Luuk 12:46 Nijn tule sen palwelian Herra sinä päiwänä/ jona ei hän luuleckan/ ja sillä hetkellä/ cuin ei hän tiedäckän/ ja leicka hänen cappaleixi/ ja pane hänen osans uscomattomain cansa.
Luuk 12:47 Mutta se palwelia joca tiesi Herrans tahdon/ ja ei idzens walmistanut eikä tehnyt hänen tahdons jälken/ hänen täyty paljo haawoja kärsiä.
Luuk 12:48 Joca taas ei tiennyt/ ja cuitengin teki haawain ansion/ sen pitä wähemmän haawoja kärsimän: sillä kelle paljo annettu on/ hänen tacans paljo myös edzitän/ ja kelle paljo on haldun annetttu/ sildä myös paljo kysytän.
Luuk 12:49 MInä tulin sytyttämän tulda maan päälle/ ja minä parammin tahtoisin että se jo palais/
Luuk 12:50 Mutta minun pitä ennen Castella castettaman/ ja cuinga minä ikäwöidzen sijhenasti että se täytetän?
Luuk 12:51 Luulettaco että minä tulin rauha lähettämän maan päälle? En/ sanon minä: mutta eripuraisutta
Luuk 12:52 Sillä tästedes pitä wijsi oleman eroitetut yhdesä huonesa/ colme cahta wastan/ ja caxi colme wastan.
Luuk 12:53 Isä eroitetan poicans wastan/ ja poica Isäns wastan/ äiti tytärtäns wastan/ ja tytär äitiäns wastan/ anoppi miniätäns wastan/ ja miniä anoppians wastan.
Luuk 12:54 NIjn hän sanoi myös Canssalle: cosca te näettä pilwen lännest nousewan/ nijn te cohta sanotta: sade tule/ ja nijn myös tulekin.
Luuk 12:55 Ja cosca te näettä etelän tuulewan/ nijn te sanotta: helle tule/ ja nijn myös tulekin.
Luuk 12:56 Te ulcocullatut/ Taiwan ja maan muodon te taidatte coetella/ mixette sijs tätä aica coettele?
Luuk 12:57 Mingä tähden sijs et te idzestän duomidze mikä oikein on.
Luuk 12:58 SIllä cosca sinä menet rijtaweljes cansa Esiwallan eteen/ nijn pyydä tiellä hänestä päästä/ ettei hän sinua Duomarin eteen wedäis/ ja Duomar ylönannais sinua Böwelille/ ja Böweli heittä sinun tornijn.
Luuk 12:59 Minä sanon sinulle: et sinä sieldä ennen ulospääse/ cuins wijmeisen Ropoin maxat.

 

Vers. 22. Murehtico ) Ei Jumala cohtullista murhetta ole kieldänyt/ waan sen cuin meidän estä Jumalan waldacunnast/
V. 31.
V. 29. älkät epäilkö ) Non pendeatis animis. Nijncuin uscottomat ahdistuxes huikendelewat ja häälywät sinne ja tänne/ ja epäilewät/ ja edziwät warjelusta ja apua Turkeilda/ Judalaisilda ja muilda jumalattomilda.
V. 33. Myykät ) Myydä/ jättä/ ylöncadzo/ wihata/ ei asua/ ei tawaroita coota/ ei mitän omista/ etc. ne caicki opettawat ettei kenengän pidä mitän enä cuin Jumalata ja hänen sanans racastaman/ eli edzimän/ waan nijncuin P. Pawali sano/ 1. Cor. 7:29. Tanquam non habentes.
V. 49. Tulda ) se on sen sananlascun tawalla: Minä tahdon tulen sytyttä: se on minä tahdon nosta rijdan Evangeliumin cautta/ ja soisin sen jo olewan/ mutta minun pitä Hengeni ennen andaman/ ja sitä minä ikäwöidzen.
V. 56. Te taidatte nähdä luondocappalitten meno/ mixettengö sijtte näe mitä teildä puuttu.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24