Toinen Cuningasten Kirja

XX. Lucu.

HIskia sairasta/ ja HERra anda Esaian sanoa hänen cuolewan/ v. 1.
itke ja rucoile/ v. 2.
HERra lähettä taas Esaian sanoman jatcawans hänen ikäns/ 15. ajastajaxi/ v. 4.
sixi merkixi pitä hänen Säjärins warjo käymän 10. pykälätä tacaperin/ v. 9.
Babelin Cuningas cuule sen ja lähettä hänelle sanan/ v. 12.
Hiskia riemastu heidän cansans/ ja näyttä tawarans/ v. 13.
Esaia ennusta caicki nämät/ ja hänen lapsens wietäwän Babelijn/ v. 14.
Hiskia tyty sijhen/ cuole ja hänen poicans Manasse tule Cuningaxi/ v. 21.

2 Kun 20:1 SIlloin sairasti Hiskia cuolemallans. Ja Propheta Esaia Amoxen poica tuli hänen tygöns/ ja sanoi hänelle: nijn sano HERra: cadzo huonettas/ sillä sinun pitä nyt cuoleman ja ei elämän.
2 Kun 20:2 Mutta hän käänsi caswons seinän puoleen/ rucoili HERra ja sanoi:
2 Kun 20:3 Ah HERra/ muista että minä olen uscollisest ja wagalla sydämellä waeldanut sinun edesäs/ ja tehnyt mikä sinulle otollinen ollut on: ja Hiskia itki hartast.
2 Kun 20:4 Mutta cosca Esaia ei ollut wielä puoliwälis Caupungista käynyt ulos/ tuli HERran sana hänen tygöns/ ja sanoi:
2 Kun 20:5 Palaja/ ja sano Hiskialle minun Canssani päämiehelle: näitä sano HERra/ sinun Isäs Dawidin Jumala: minä olen cuullut sinun rucouxes/ ja nähnyt sinun kyyneles/ cadzo/ minä parannan sinun/ colmandena päiwänä pitä sinun menemän HERran huoneseen.
2 Kun 20:6 Ja minä lisän sinun ikääs wijsitoistakymmendä ajastaica/ ja wapadan sinun ja tämän Caupungin Assyrian Cuningan kädest/ ja warjelen tämän Caupungin minun tähteni/ ja minun palweliani Dawidin tähden.
2 Kun 20:7 JA Esaia sanoi: andacat minulle ficunarypelä. Ja cosca he hänelle ne andanet olit/ pani hän ne paisuman päälle/ ja hän tuli terwexi.
2 Kun 20:8 Hiskia sanoi Esaialle: mikä mercki sijhen on/ että HERra minun paranda/ ja minun pitä menemän colmandena päiwänä HERran huoneseen?
2 Kun 20:9 Esaia sanoi: sinä saat tämän merkin HERralda/ että HERra teke mitä hän sanonut on. Pitäkö warjon käymän kymmenen pijrdo edeskäsin taicka kymmenen pijrdo tacaperin?
2 Kun 20:10 Ja hän sanoi: se on kewiä että warjo käy edeskäsin kymmenen pijrdo/ sitä en minä tahdo/ mutta että hän käwis kymmenen pijrdo tacaperin.
2 Kun 20:11 Nijn rucoili Esaia HERra/ ja warjo käwi kymmenen pijrdo tacaperin/ jotca hän oli käynyt edeskäsin Ahaxen Säjäris.
2 Kun 20:12 SIlloin lähetti Brodäch Baledan Baledanin poica Babelin Cuningas kirjoituxen ja lahjoja Hiskialle: sillä hän oli cuullut Hiskian sairastanexi.
2 Kun 20:13 Ja Hiskia cuuli heitä/ ja osotti heille coco tawarohuonens/ hopian/ cullan/ callit yrtit/ ja sen parhan öljyn/ ja asehuonen/ ja caicki mitä hänen tawaroisans oli. Ja ei mitän ollut hänen huonesans ja caikes hänen wallasans/ jota ei Hiskia heille osottanut.
2 Kun 20:14 NIin tuli Propheta Esaia Cuningas Hiskian tygö/ ja sanoi hänelle: mitä nämät miehet owat sanonet/ ja custa he owat tullet sinun tygös? Hiskia sanoi: he owat tullet Babelist caucaiselda maalda.
2 Kun 20:15 Hän sanoi: mitä he owat nähnet sinun huonesas? Hiskia sanoi: he owat nähnet caicki mitä minun huonesan on/ ja ei ole mitän minun tawaroisan/ jota en minä heille osottanut ole.
2 Kun 20:16 Nijn sanoi Esaia Hiskialle: cuule HERran sana:
2 Kun 20:17 Cadzos/ aica tule/ että caicki sinun huonestas wiedän pois Babelijn/ ja caicki mitä sinun esiisäs coonnet owat tähän päiwän asti/ ja ei jätetä mitän/ sano HERra.
2 Kun 20:18 Ja myös lapset jotca sinusta tulewat/ jotcas sijtät/ otetan Camaripalwelioixi Babelin Cuningan huoneseen.
2 Kun 20:19 Hiskia sanoi Esaialle: se on hywä cuin HERra puhunut on: ja sanoi wielä: olcon nijn/ jos waiwoin rauha ja uscollisus minun aicanani olis.
2 Kun 20:20 Mitä enämbi sanomist on Hiskiast/ ja hänen woimastans/ ja mitä hän tehnyt on/ ja calalammicost ja wesiruuhist/ joilla hän weden johdatti Caupungijn/ cadzo/ se on kirjoitettu Judan Cuningasten Aicakirjas.
2 Kun 20:21 Ja Hiskia nuckui hänen Isäins cansa/ ja Manasse hänen poicans tuli Cuningaxi hänen siaans.

Vers. 1. Sinun pitä cuoleman ) Hiskia olis jo ennen cuollut/ jos hän olis elänyt jumalattomast: sillä hän oli cuolemallans/ nijn ettei mitkän taitanet händä autta/ waan hänen loppuns oli tullut. Mutta että hän jumalisest oli elänyt ja rucoili Jumalalda sitä/ jatcoi Jumala hänen ikäns. Josta nähdän ettei Ihmisen ikä ole nijn ehdottomast/ kijndiäst ja muuttamattomast säätty/ ettei se taita pidettä ja lyhettä/ senperäst cuin jocu elä/ etc. sillä Jumala on mones paicas hänen sanasans luwannut/ nijncuin Deut. 5:33. cap. 6:3. cap. 11:9. cap. 30:19. etc. että nijden jotca hänen käskyns pitäwät/ pitä saaman cauwan elä. Ja neljännes käskys: Cunnioita Isäs ja äitiäs/ ettäs cauwan eläisit. Ja taas uhca nijtä jotca hyljäwät hänen käskyns/ että heidän pitä pian huckuman. Deut. 4:26. cap. 7:4. Nijn myös/ Iob. 21:21. Psal. 55:24. Wericoirat ja petoliset ei pidä tuleman heidän puoleen ikääns. Cuitengin on meidän elinaicam Jumalalle kyllä tiettäwä: sillä nijncuin hän tietä cuinga me tawoitam meidän elämäkertam/ nijn tietä myös hän kyllä hywin/ ja on sen jälken asettanut meidän loppum. Lue myös Iust. tästä asiasta 2. ad Orth. 33.
v. 3. Muista ) Cadzo/ Nehem. 13:22.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25