Toinen Cuningasten Kirja

XIII. Lucu.

JOahas waelta Jerobeamin synneis/ ja waiwatan Hasaelilda/ v. 1.
rucoile HERra ja autetan/ mutta ej he paranna heitäns/ v. 4.
Joas hallidze 16. wuotta/ ja ei luowu Jerobeamin teistä/ v. 9.
Elisa cuole/ v. 14.
cuollut wirco sattuisans Elisan luihin/ v. 20.
Joas lyö Syrialaisi/ ja otta ne Caupungit jällens cuin hänen Isäns oli cadottanut/ v. 22.

2 Kun 13:1 COlmandena colmattakymmendä JOaxen Ahasian pojan Judan Cuningan wuonna/ oli Joahas Jehun poica Israelin Cuningas Samarias seidzementoistakymmendä ajastaica.
2 Kun 13:2 Ja teki paha HErran edes/ ja waelsi Jerobeamin Nebathin pojan synneis/ joca Israelin saatti syndiä tekemän/ ja ei lacannut sijtä.
2 Kun 13:3 Ja HERran wiha julmistui Israelin päälle/ ja andoi heidän Hasaelin Syrian Cuningan ja Benhadadin Hasaelin pojan käsijn/ nijncauwan cuin he elit.
2 Kun 13:4 MUtta Joahas rucoili HERran caswoja/ ja HERra cuuli händä: sillä hän näki Israelin ahdistuxen/ cuinga Syrian Cuningas ahdisti heitä.
2 Kun 13:5 Ja HErra andoi Israelille pelastajan/ joca heidän johdatti ulos Syrialaisten käsistä/ nijn että Israelin lapset asuit heidän majasans nijncuin ennengin.
2 Kun 13:6 Ei he cuitengan luopunet Jerobeamin huonen synneistä/ joca Israelin saatti syndiä tekemän/ mutta he myös waelsit nijsä/ ja medzistö seisoi Samarias.
2 Kun 13:7 Sillä ettei Joahaxen Canssast enämbi jäänyt cuin wijsikymmendä hewoismiestä/ ja kymmenen waunua/ ja kymmenen tuhatta jalcamiestä: sillä Syrian Cuningas oli heidän hucuttanut ja tehnyt nijncuin tomun rihtä tapettais.
2 Kun 13:8 Mitä enä Joahaxest sanomist on/ ja caikist mitä hän tehnyt on/ ja hänen woimastans/ cadzo/ se on kirjoitettu Israelin Cuningasten Aicakirjas.
2 Kun 13:9 Ja Joahas nuckui hänen Isäins cansa/ ja he hautaisit hänen Samariaan/ ja hänen poicans Joas tuli Cuningaxi hänen siaans.
2 Kun 13:10 SEidzemendenä neljättäkymmendä Joaxen Judan Cuningan wuonna oli Joas Joahaxen poica Israelin Cuningas Samarias cuusitoistakymmendä ajastaica.
2 Kun 13:11 Ja teki paha HERran edes/ ja ei luopunut caikist Jerobeamin Nebathin pojan synneistä/ joca Israelin saatti syndiä tekemän/ mutta hän waelsi nijsä.
2 Kun 13:12 Mitä enä Joaxest sanomist on/ ja mitä hän tehnyt on/ ja hänen woimastans/ cuinga hän Amazian Judan Cuningan cansa sotinut on/ cadzo/ se on kirjoitettu Israelin Cuningasten Aicakirjas.
2 Kun 13:13 Ja Joas nuckui hänen Isäins cansa/ ja Jerobeam istui hänen istuimellens. Mutta Joas haudattin Samariaan Israelin Cuningasten ohen.
2 Kun 13:14 JA Elisa sairasti cuolintautians/ ja Joas Israelin Cuningas tuli hänen tygöns/ ja itki hänen edesäns/ ja sanoi: minun Isän/ minun Isän/ Israelin waunu ja hänen radzasmiehens.
2 Kun 13:15 Elisa sanoi hänelle: ota joudzi ja nuolet/ ja cosca hän otti joudzen ja nuolet:
2 Kun 13:16 Sanoi hän Israelin Cuningalle: jännitä joudzi kädelläs/ ja hän jännitti kädelläns. Ja Elisa laski kätens Cuningan käden päälle/
2 Kun 13:17 Ja sanoi: awa ackuna joca on itän päin/ ja hän awais sen. Ja Elisa sanoi: ambua/ ja hän ambuis. Hän sanoi pelastuxen nuoli HERralda/ pelastuxen nuoli Syrialaisia wastan/ ja sinun pitä lyömän ne Syrialaiset Aphekis/ sijhenasti että he tyynni hucutetan.
2 Kun 13:18 Ja hän sanoi: ota nuolet: ja cosca hän otti ne/ sanoi hän Israelin Cuningalle: lyö maahan/ ja hän löi colmast/ ja sijtte lackais.
2 Kun 13:19 Nijn Jumalan mies närkästyi hänen päällens/ ja sanoi: jos sinä olisit lyönyt wijdest eli cuudest/ nijns olisit lyönyt Syrialaiset/ sijhenasti että he olisit lopetetut/ mutta nyt sinun pitä lyömän heitä colmast.
2 Kun 13:20 COsca Elisa oli cuollut ja he olit hänen haudannet/ tuli Moabiterein sotajoucko maalle sinä wuonna.
2 Kun 13:21 Ja se tapahtui että he hautaisit yhtä miestä/ ja cosca he sait nähdä sotajoucon/ heitit he miehen Elisan hautaan/ ja cosca hän sinne tuli ja sattui Elisan luihin/ tuli hän eläwäxi ja nousi jalgoillens.
2 Kun 13:22 Nijn ahdisti Hasael Syrian Cuningas Israeli nijncauwan cuin Joahas eli.
2 Kun 13:23 Mutta HERra teki armon heidän cansans/ ja armahti heidän päällens/ ja käänsi idzens heidän puoleens hänen lijttons tähden/ Abrahamin/ Isaachin ja Jacobin cansa/ ja ei tahtonut cadotta heitä/ eikä heittänyt heitä pois hänen caswons edest tähän asti
2 Kun 13:24 JA Hasael Syrian Cuningas cuoli/ ja hänen poicans Benhadad tuli Cuningaxi hänen siaans.
2 Kun 13:25 Ja Joas palais ja otti ne Caupungit Benhadadilda jällens Hasaelin pojalda/ jotca hän hänen Isäldäns Joahaxelda sodalla ottanut oli. Joas löi colmast händä/ ja sai Israelin Caupungit jällens.

Vers. 19. Jos sinä olisit lyönyt wijdest eli cuudest ) Jumala oli nijn ilmoittanut Elisalle/ että nijn monda erä cuin hän löis maahan/ nijn usein tahdois hän anda hänelle woiton Syrialaisia wastan. Sencaltaiset merkit näkywät kyllä camalaxi meidän silmäim edes/ cuitengin että HERran kelpais nijn tehdä/ ei pidä ihmisen hänen tiedollans sitä panetteleman ja parjaman.
v. 21. Ja cosca hän sinne tuli ja sattui Elisan luihin ) Ei tästä seura/ että meidän pitä palweleman pyhäin jätöxitä eli cuoluitten luita/ ja andaman idzem pelegrimin waelluxille pyhäin hautain tygö/ nijncuin heillä olis jocu woima autta jongun terweyteen/ elickä muuta sencaltaist. Sillä 1. ei ollut kengän wienyt tätä cuollutta sinne sillä luulolla/ että hänen piti siellä wircoman/ waan hän tuli muutoin tapaturmast heitetyxi Elisan hautaan. 2. ei ollut näillä luilla idzestäns se woima/ että he taisit wirgotta/ waicka cuca nijhin olis sattunut: sillä sijtte olis kyllä monda sinne wiety/ ja wirgounut/ waan Jumala tahdoi sen erän anda nijn tapahtua. 3. teke Jumala toisinans sencaltaisita tunnustähtiä pyhäin luiden eli jätösten cautta/ ei että nijtä palwellaisin ja jumalina pidetäisin/ waan että uscotaisin heidän olluen Jumalan ystäwät ja oikiat opettajat nijncauwan cuin he elit/ ja seurataisin heidän opetustans/ nijnpaljo cuin se Jumalan/ oman sanan cansa yhteen tule ja sopi.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25