Toinen Cuningasten Kirja

XXII. Lucu.

Josia hallidze yhden ajastajan neljättäkymmendä/ v. 1.
lähettä kirjoittajans Papin Hilkian tygö/ saaman coottuta raha parandaxens HERran huonetta/ v. 3.
Hilkia anda hänelle HERran Lakikirjan/ jonga hän löytänyt oli/ v. 8.
cuin Cuningas cuule sitä luettawan/ rewäise hän waattens/ ja lähettä HERralda kysymän/ v. 11.
he tulewat Huldan Prophetissan tygö/ joca sano HERran andawan tulla caiken sen pahan Judalle/ cuin Lakikirjas kirjoitettu on/ heidän epäjumalan palweluxens tähden/ v. 14.
mutta Cuningas Josian/ että hän nöyryttä idzens/ anda hän cogotta Isäins tygö/ ettei hän sitä näkis/ v. 18.
se sanotan hänelle/ v. 20.

2 Kun 22:1 Josia oli cahdexan ajastaicainen tullesans Cuningaxi/ ja hallidzi yhden ajastajan neljättäkymmendä Jerusalemis/ hänen äitins cudzuttin Jedida Adajan tytär Bazkathist.
2 Kun 22:2 Ja teki sitä cuin HERran edes oli kelwollinen/ ja waelsi caikella hänen Isäns Dawidin tiellä/ ja ei poikennut oikialle eli wasemalle puolelle.
2 Kun 22:3 MUtta cahdexandena toistakymmendenä Cuningas Josian wuonna/ lähetti Cuningas Saphan Azalian pojan Mesullamin pojan kirjoittajans HERran huoneseen/ sanoden:
2 Kun 22:4 Mene ylimmäisen Papin Hilkian tygö/ ja anna hänen luke se raha cuin HERran huoneseen tuotu on/ ja owen wartiat Canssalda coonnet owat.
2 Kun 22:5 Että ne annetaisin teettäille/ jotca HERran huoneseen asetetut owat/ ja he andawat työwäelle/ jotca työtä tekewät HERran huones/ ja parandawat mitä HERran huones langennut on.
2 Kun 22:6 Nimittäin/ puusepille/ rakendaille/ muuraille/ ja nijlle jotca hirsiä ja wuoltuja kiwiä ostaman pitä huonen parannuxexi.
2 Kun 22:7 Waan ei cuitengan yhtän lucua pidä heildä waadittaman nijstä rahoista/ jotca heidän käsijns owat annetut/ waan heidän pitä uscollisest nijtä toimittaman.
2 Kun 22:8 JA ylimmäinen Pappi Hilkia sanoi Saphanille kirjoittajalle: minä löysin Lakikirjan HERran huonest: ja Hilkia andoi kirjan Saphanille/ ja hän luki sen.
2 Kun 22:9 Ja Saphan kirjoittaja tuli Cuningan tygö/ ja ilmoitti hänelle/ ja sanoi: sinun palwelias owat coonnet ne rahat jotca HERran huones löytyt owat/ ja owat ne jacanet työwäelle/ jotca asetetut owat HERran huoneseen.
2 Kun 22:10 Ja Saphan kirjoittaja puhui Cuningalle/ ja sanoi: Hilkia Pappi andoi minulle yhden kirjan: ja Saphan luki sen Cuningan edes.
2 Kun 22:11 Cosca Cuningas cuuli Lakikirjan sanat/ rewäis hän waattens.
2 Kun 22:12 Ja Cuningas käski Papin Hilkian/ ja Ahikamin Saphanin pojan/ ja Achborin Michajan pojan/ ja Saphanin kirjoittajan/ ja Asajan Cuningan palwelian/ sanoden:
2 Kun 22:13 Mengät ja kysykät HERralle minun puolestani/ Canssan ja coco Judan puolesta/ tämän kirjan sanoista joca löytty on: sillä se on julma HERran wiha joca meidän päällem syttynyt on/ ettei meidän Isäm ole cuuliaiset ollet tämän kirjan sanoille/ että he olisit tehnet nijtä caickia cuin sijnä kirjoitettu oli.
2 Kun 22:14 NIin meni Hilkia Pappi/ Ahakam/ Achbor/ Saphan ja Asaja Prophetissan Huldan tygö/ Sallumin Thicuan pojan emännän/ Harhamin pojan/ waatetten wartian ( ja hän asui Jerusalemis toisella puolella ) ja he puhuit hänelle.
2 Kun 22:15 Mutta hän sanoi heille: näitä sano HERra Israelin Jumala: sano sille miehelle joca teidän minun tygöni lähettänyt on:
2 Kun 22:16 Nijn sano HERra: cadzo/ minä saatan onnettomuden tähän siaan/ ja hänen asuwaisillens/ caicki Lain sanat/ cuin Judan Cuningas on andanut edesäns luke.
2 Kun 22:17 Että he owat luopunet minusta ja suidzuttanet wieraille jumalille/ wihoittain minua caikilla heidän kättens töillä/ sentähden sytty minun wihan tätä sia wastan/ ja ei sammuteta.
2 Kun 22:18 Mutta Judan Cuningalle/ joca teidän lähettänyt on kysymän HERralda/ pitä teidän näin sanoman: näin sano HERra Israelin Jumala:
2 Kun 22:19 Että sinun sydämes on pehminnyt HERran sanoista/ cuins cuullut olet/ ja olet sinus nöyryttänyt HERran edes/ coscas cuulit mitä minä sanoin tätä sia ja hänen asuwaisians wastan/ että heidän pitä tuleman häwityxexi ja kirouxexi. Ja olet repinyt sinun waattes/ ja olet itkenyt minun edesäni/ nijn olen minä myös cuullut sen/ sano HERra.
2 Kun 22:20 Sentähden cocoon minä sinua Isäis tygö/ ettäs cootan rauhas hautaan/ ettei sinun silmäs näkis caicke sitä onnettomutta cuin minä tälle sialle saatan. Ja he sanoit caicki nämät Cuningalle jällens.

Vers. 8. Minä löysin Lakikirjan ) Ei se ole ihmeteldäwä/ että he nijn suureen epäjumalan palweluxeen ja hulluuteen langennet olit/ cosca ei he parembata waari pitänet HERran Laist/ cuin että se oli cadoxin tullut
v. 20. Ettei sinun silmäs näkis ) Tästä nähdän ettei cuollet mitän tiedä meidän tilastam täsä mailmas/ sentähden turhan heitä rucoillan.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25