Toinen Cuningasten Kirja

XVI. Lucu.

AHas hallidze 16. ajastaica/ ja teke paha HERran edes/ käyttä poicans tulen läpidze/ ja uhra caickein wiherjäisten puiden alla/ v. 1.
Rezin Syrian Cuningas tule Pekahn Israelin Cuningan cansa Jerusalemita wastan/ v. 5.
Ahas lähettä lahjoja Tiglathille Assyrian Cuningalle/ joca lyö Syrialaisi/ v. 7.
Ahas lähte händä wastan Damascuun/ näke siellä Altarin/ ja anda tehdä sencaltaisen Jerusalemis/ v. 10.
Otta waskiAltarit pois/ jotca SAlomo oli andanut tehdä/ v. 14.
käske uhrata Pappein udella Altarilla/ v. 15.
otta Templist monda muuta cappaletta pois/ v. 17.
cuole/ ja Hiskia tule Cuningaxi hänen peräns/ v. 20.

2 Kun 16:1 SEidzemendenätoistakymmendenä Pekahn Remalian pojan wuonna/ tuli Ahas Jothamin Judan Cuningan poica Cuningaxi.
2 Kun 16:2 Cahdenkymmenen ajastaicainen oli Ahas tullesans Cuningaxi/ ja hallidzi cuusitoistakymmendä ajastaica Jerusalemis/ ja ei tehnyt cuin oli kelwollinen HERralle hänen Jumalallens/ nijncuin Dawid hänen Isäns.
2 Kun 16:3 Sillä hän waelsi Israelin Cuningasten tiellä/ ja käytti poicans tulen läpidze/ pacanoitten cauhistuxen jälken/ jotca HERra Israelin lasten edest oli ajanut ulos.
2 Kun 16:4 Uhraeli ja suidzutti corkeuxilla ja cuckuloilla/ ja caickein wiherjäisten puiden alla.
2 Kun 16:5 SIlloin matcusti Rezin Syrian Cuningas/ ja Pekah Remalian poica Israelin Cuningas Jerusalemijn sotiman/ ja pijritit Ahaxen/ ja ei cuitengan woittanet händä.
2 Kun 16:6 Silloin myös Rezin Syrian Cuningas sai Syrialaisille Elothin jällens/ ja ajoi Judalaiset Elothist ulos/ mutta Syrialaiset tulit Elothijn/ ja asuit sijnä tähän päiwän asti.
2 Kun 16:7 MUtta Ahas lähetti sanoman Tiglath Pillesserille Assyrian Cuningalle/ ja käski hänelle sanoa: minä olen sinun palwelias ja poicas/ matcusta tänne ja wapada minua Syrian ja Israelin Cuningan kädest/ jotca owat nosnet minua wastan.
2 Kun 16:8 Ja Ahas otti culda ja hopiata/ cuin hän löysi HERran huonest/ ja Cuningan huonen tawaroist ja lähetti Assyrian Cuningalle lahjoja.
2 Kun 16:9 Ja Assyrian Cuningas cuuli händä/ ja meni Damascuun/ ja woitti sen/ ja wei heidän Kirrijn/ ja löi Rezin cuoliaxi.
2 Kun 16:10 JA Cuningas Ahas matcusti Tiglath Pillesseri Assyrian Cuningasta wastan Damascuun/ ja cuin hän näki yhden Altarin Damascus/ lähetti Cuningas Ahas sen cuwan ja muodon Papille Urialle/ nijncuin se tehty oli.
2 Kun 16:11 Nijn rakensi Pappi Uria Altarin/ ja teki caicki sen jälken cuin Ahas Cuningas hänelle oli lähettänyt Damascust/ ja näin teki Uria Pappi sijhenasti cuin Ahas Cuningas tuli Damascust.
2 Kun 16:12 Ja cuin Cuningas tuli ja näki Altarin/ uhrais hän sillä.
2 Kun 16:13 Ja sytytti sen päälle polttouhrins ja ruocauhrins/ ja caasi sen päälle hänen juomauhrins ja kijtosuhrins weren/ cuin hän uhrais/ andoi hän prijscotta Altarille.
2 Kun 16:14 Mutta waskiAltarin/ cuin HERran edes seisoi/ otti hän pois/ nijn ettei se seisonut Altarin ja HERran huonen wälillä/ waan pani Altarin siwulle pohjan puoleen.
2 Kun 16:15 Ja Cuningas Ahas käski Urialle Papille/ sanoden: sillä suuremmalla Altarilla pitä sinun uhraman polttouhrin huomeneltain/ ja ruocauhrin ehtona/ ja Cuningan polttouhrin ja hänen ruocauhrins/ ja caiken maan Canssan polttouhrin/ heidän ruocauhrins ja juomauhrins/ ja caiken polttouhrin weren/ ja caickein muiden uhrein/ pitä sinun prijscottaman sijhen päälle/ waan minä ajattelen mitä minä teen waskiAltarin cansa.
2 Kun 16:16 Uria Pappi teki caicki cuin Ahas Cuningas hänelle käskenyt oli.
2 Kun 16:17 Ja Cuningas Ahas särki istuimen siwut/ ja sijrsi cattilan ylhäldä/ ja hän otti meren nijstä waskihärjistä pois/ jotca sen alla olit/ ja pani ne kiwipermannolle.
2 Kun 16:18 Sitälikin Sabbathin peitoxen/ jonga he huoneseen rakendanet olit. Ja Cuningan huonen sisällekäytäwän käänsi hän HERran huonen puoleen/ Assyrian Cuningan mielen noutexi.
2 Kun 16:19 Mitä enämbi Ahaxest sanomist on/ ja mitä hän tehnyt on/ cadzo/ se on kirjoitettu Judan Cuningasten Aicakirjas.
2 Kun 16:20 Ja Ahas nuckui Isäins cansa/ ja haudattin Isäins tygö Dawidin Caupungijn/ ja Hiskia hänen poicans tuli Cuningaxi hänen siaans.

Vers. 5. Ja ei cuitengan woittanet händä ) waicka Ahas hänen jumalattomudellans sen kyllä ansainnut oli/ nijn taisi cuitengin olla monda jumalista Caupungis/ joiden tähden Jumala händä säästi.
v. 16. Uria Pappi teki caicki cuin Ahas Cuningas hänelle käski ) Täsä asias tämä ylimmäinen Pappi sangen suurest erhetyi/ että hän cuuli Cuningast epäjumalan palweluxen rakendamises: sillä hänen piti enä cuuleman Jumalata cuin ihmisitä/ ja estämän sitä/ Act. 4:19. ja Canssa olis tehnyt oikein/ jos he olisit eroittanet idzens hänestä täsä asias/ ja ei yhtän uhri sijhen candanet/ waan paremmin olisit kärsinet mitä heidän päällens olis joutunut: sillä mitä Papit Lain jälken opettawat/ sitä olem me welcapäät cuuleman/ Deut. 17:10. ja ei muutoin/ Ierm. 23:16.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25