Propheta Daniel .

IX. Lucu .

COsca Babelin waldacunda tule Dariuxelle/ ymmärtä Daniel/ että ne 70. fangiuden wuotta/ joista Jeremia puhunut oli/ olit loppunet/ v. 1.
Käändä idzens Jumalan tygö/ v. 3.
Tunnusta omat ja Canssans synnit/ v. 4.
Rucoile/ että hän olis heille armollinen/ ja auttais heitä cotia/ rakendaman heillens Templi ja Caupungita/ v. 15.
Engeli Gabriel tule/ v. 20.
ja ilmoitta hänelle hänen rucouxens cuultuxi/ v. 22.
Cuinga paljon myös aica luwattun Christuxeen oleman pitä/ nimittäin/ 70. Wijcko/ v. 24.
Cuinga hän cuoletetan/ ja sijtte heidän Caupungins ja Templins häwitetän/ v. 26.
ja pitä autiana oleman loppun asti/ v. 27.

Dan 9:1 ENsimäisnä Dariuxen Ahasweruxen pojan wuonna Medin sugusta/ joca Chalderein waldacunda hallidzi.
Dan 9:2 Juuri sinä ensimäisnä hänen waldacundans wuonna/ löysin minä Daniel kirjoista wuosi lugun/ josta HERra puhunut oli Jeremialle Prophetalle/ että Jerusalemin häwitys piti täytettämän seidzemendenä kymmendenä ajastaicana.
Dan 9:3 Ja minä käänsin minuni edzimän HERra Jumalata rucouxella ja anomisella ja paastolla/ säkis ja tuhwas.
Dan 9:4 Ja minä rucoilin HERra minun Jumalatani/ tunnustin ja sanoin: HERra sinä suuri ja hirmuinen Jumala/ joca lijton ja armon pidät nijlle jotca sinua racastawat/ ja sinun käskys pitäwät.
Dan 9:5 Me olemma syndiä ja wäärin tehnet/ jumalattomat ja tottelemattomat ollet/ me olemma sinun käskyistäs ja oikeuxistas poikennet.
Dan 9:6 Emme totellet sinun palwelioitas Prophetaita/ jotca sinun nimes meidän Cuningaillem/ Försteillem ja Isillem ja caikelle Canssallem maacunnas saarnaisit.
Dan 9:7 Sinä HERra olet wanhurscas/ mutta meidän täyty häwetä/ nijncuin nyt tapahtu nijlle Judaista ja Jerusalemista ja caikelle Israelille/ sekä nijlle jotca läsnä että caucana owat/ caikis maacunnis/ cuhungas heitä hyljännyt olet heidän pahain tecoins tähden/ cuin he owat tehnet sinua wastan.
Dan 9:8 Ja HERra/ me/ meidän Cuningam/ meidän Förstim/ ja meidän Isäm/ täyty häwetä/ että me olem syndiä tehnet sinua wastan.
Dan 9:9 Mutta sinun HERra meidän Jumalam on laupius ja andexi andamus. Sillä me olemma wastahacoiset ollet.
Dan 9:10 Ja emme totellet meidän HERram Jumalam ändä/ että me waeldanet olisim hänen käskyisäns/ jotca hän meille andoi hänen palweliains Prophetain cautta:
Dan 9:11 Waan coco Israel ricoi sinun käskys ja suuttui cuulemast sinun ändäs. Sentähden on myös se kirous ja wala sattunut meihin/ joca kirjoitettu on Mosexen Jumalan palwelian Lais/ että me olemma syndiä tehnet händä wastan.
Dan 9:12 Ja hän on sanans pitänyt/ jonga hän puhunut on/ meitä ja meidän Duomareitam wastan/ jotca meitä duomidzeman piti/ että hän nijn suuren onnettomuden on andanut tulla meidän päällem/ ettei sencaltaista caiken taiwan alla tapahtunut ole/ cuin Jerusalemille tapahtunut on.
Dan 9:13 Nijncuin kirjoitettu on Mosexen Lais/ nijn on caicki tämä suuri onnettomus meille tapahtunut. Emme myös rucoillet HERran meidän Jumalam edes/ että me synnistä palajaisimme ja sinun totudes ymmärräisim.
Dan 9:14 Sentähden on myös HERra walwonut täsä onnettomudes/ ja on sen saattanut meidän päällem: Sillä HERra meidän Jumalam on hurscas caikisa hänen töisäns cuin hän teke: sillä en me totellet hänen ändäns.
Dan 9:15 Ja nyt HERra meidän Jumalam/ joca sinun Canssas Egyptist johdattanut olet wäkewällä kädellä/ ja olet tehnyt idzelles nimen/ nijncuin tämä päiwä todista/ me olem syndiä tehnet/ ja olem jumalattomat ollet.
Dan 9:16 Ah HERra caiken sinun wanhurscaudes tähden/ lacka sinun wihastas ja hirmuisudestas sinun Caupungistas Jerusalemist/ ja sinun pyhästä wuorestas. Sillä meidän syndeim tähden/ ja meidän Isäim pahain tecoin tähden häwäistän Jerusalem ja sinun Canssas/ caickein seas jotca meidän ymbärilläm owat.
Dan 9:17 Ja nyt HERRA meidän Jumalam/ cuule sinun palwelias rucous ja anomus/ ja cadzo armollisest sinun Pyhäs puoleen joca cukistettu on/ HERran tähden.
Dan 9:18 Callista sinun corwas/ minun Jumalan/ ja cuule/ ja awaja sinun silmäs/ ja näe: cadzo/ cuinga me häwitetyt olemma/ ja se Caupungi joca sinun nimelläs nimitetty on. Sillä en me rucoile sinua meidän omas wanhurscaudesam/ waan sinun suuren laupiudes tähden.
Dan 9:19 Ah HERra/ cuule/ Ah HERra/ ole armollinen/ Ah HERra/ ota waari/ ja tee se/ ja älä wijwy idze tähtes/ minun Jumalan/ sillä sinun Caupungis ja sinun Canssas on sinun nimelläs nimitetty.
Dan 9:20 COsca minä wielä puhuin ja rucoilin/ ja minun/ ja minun Canssani syndiä tunnustin/ ja olin minun rucouxisani HERran minun Jumalani edes/ minun Jumalani pyhän wuoren tähden.
Dan 9:21 Juuri silloin/ cosca minä näin rucoilin: Lensi Gabriel jonga minä ennen nähnyt olin näys/ ja rupeis minuun ehtouhrin ajalla.
Dan 9:22 Ja hän neuwoi minua/ puhui minun cansani/ ja sanoi: Daniel/ nyt minä olen lähtenyt sinua neuwoman.
Dan 9:23 Sillä coscas rucoileman rupeisit/ tuli tämä käsky/ ja minä tulin sinulle ilmoittaman: Sillä sinä olet otollinen ja kelwollinen: Nijn ota nyt waari/ ettäs näyn ymmärräisit.
Dan 9:24 SEidzemenkymmendä wijcko on määrätty sinun Canssalles ja Pyhälle Caupungilles/ nijn ylidzekäymiset lackawat/ ja synnit peitetän/ ja pahat tegot sowitetan/ ja ijancaickinen wanhurscaus tuodan edes/ ja näky ja ennustus suljetan/ ja se caickein Pyhin woidellan.
Dan 9:25 Nijn tiedä nyt ja ota sijtä ajasta waari cuin käsky annetan/ että Jerusalem pitä jällens rakettaman: Christuxen Förstin asti on seidzemen wijcko ja caxi seidzemettäkymmendä wijcko/ nijn catut ja muurit jällens raketan/ waicka surkialla ajalla.
Dan 9:26 Ja cahden wijcon perästä seidzemettäkymmendä surmatan Christus/ ja ei enämbi ole. Ja Päämiehen Canssa tule ja cukista Caupungin ja Pyhän/ nijn että ne loppuwat/ nijncuin wirran cautta/ ja sodan loppun asti piti sen häwitettynä oleman.
Dan 9:27 Mutta hän monelle lijton wahwista yhdes wijcos/ ja keskellä wijcko lacka uhri ja ruocauhri/ ja sijpein tykönä seiso häwityxen julmus/ ja on päätetty/ että loppun asti pitä häwitetty oleman.

Vers. 13. Sinun totudes ) Että me olisim usconet sinun uhcauxes todexi tulewan: Sillä en me usconet Jumalan uhcauxia/ sijhenasti cuin meille käsijn tuli.
V. 23. Coscas rucoileman rupeisit ) Cadzos/ että meidän rucouxem jo cuuldut owat/ cosca he aljetan
V. 24. Seidzemenkymmendä wijcko ) ymmärretän sencaltaiset wijcot/ joista puhutan/ Gen. 29:27. Cuista joca wijcos on 7. ajastaica/ ja nijn tekewät nämät 70. wijcko. 490. ajastaica. Jotca pitä aljettaman sijtä cuin Esra käskyn sai/ raketaxens Jerusalemin Caupungita ja toimittaxens hallitusta. Cadzo/ 1. Esr. 7:1. v. eod. Suljetan ) se on/ otettu pois ja täytetty/ nijncuin loppuwainen ja lackawainen asia v. eod. Caickein Pyhin ) se on Christus
v. 26. Päämiehen Canssa ) se on/ Keisarin/ jolla sijhen aican walda on/ ja on yxi HERra/ ne owat Ruomalaiset.
V. 27. Sijpein ) se on/ Cusa Cherubim on Templis/ Matt. 24.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12