Propheta Daniel .

XII. Lucu .

WIelä puhu Engeli Epiphanexen nimellä Antichristuxest/ että hän tästedes tulewa oli/ ja corgottapa idzens caickein päälle cuin Jumala/ tahtoin caicki hallita ja wallita/ v. 36.
Hän waiwatan monicahdoilda: Mutta hän warjele idzens wäkewäst/ ja paina ne alans/ v. 40.
Sijhenasti cuin peljättäwäinen sanoma tule/ ja hänen pitä loppuman/ v. 44.
Cuitengin se suuri Försti Michael warjele ja wapahta omans/ sijhenasti cuin hän tule cuolluita herättämän/ etc. v. 1.
Mutta tämä Prophetia pitä oleman lukittu/ eikä pidä täydellisest ymmärrettämän ennen wijmeistä aica/ v. 4.
& 8. Puhutan myös jotakin ajasta/ cosca nämät tapahtuman ja cuinga cauwan ne oleman pitä/ v. 5.
& 11.

Dan 12:1 SIlloin nouse se suuri Försti Michael/ joca sinun Canssas edes seiso. Sillä yxi surkia aica on tulewa/ jonga caltainen ei ikänäns ollut ole/ sijttecuin ihmiset rupeisit oleman/ haman sijhen aican asti. Sillä ajalla sinun Canssas wapahdetan/ caicki jotca kirjas kirjoitetut owat.
Dan 12:2 Ja monda/ jotca maan tomus macawat/ heräjäwät/ muutamat ijancaickiseen elämään/ ja muutamat ijancaickiseen pilckan ja häpiään.
Dan 12:3 Mutta opettajat paistawat/ nijncuin taiwan kirckaus/ ja jotca monda opettawat wanhurscauten/ nijncuin tähdet alati ja ijancaickisest.
Dan 12:4 Ja sinä Daniel peitä nämät sanat/ ja sulje nämät kirjoituxet haman wijmeisen aican. Silloin pitä sen tygö monda tuleman/ ja suuren ymmärryxen löytämän.
Dan 12:5 JA minä Daniel näin/ ja cadzo/ caxi muuta seisoit siellä/ toinen tällä wirran reunalla/ ja toinen toisella reunalla.
Dan 12:6 Ja hän sanoi sille/ joca oli lijnaisilla waatteilla puetettu/ joca ylembänä seisoi wirran tykönä/ cosca näiden ihmetten loppu tulle?
Dan 12:7 Nijn minä otin hänestä waarin/ joca lijnaisilla waateilla puetettu oli/ joca ylembänä seisoi wirran tykönä. Ja hän nosti oikian ja waseman kätens taiwasen päin/ ja wannoi sen cautta joca ijancaickisest elä/ että sen pitä ajan/ ja muutamat ajat/ ja puolen aica wijpymän. Ja cuin sen pyhän Canssan hajotus saa lopun/ silloin caicki nämät tapahtuwat.
Dan 12:8 Minä tosin tämän cuulin/ waan en minä ymmärtänyt/ ja sanoin: racas HERra mitä sijtte tapahtune?
Dan 12:9 Mutta hän sanoi: mene Daniel/ sillä se on peitetty ja suljettu/ haman wijmeisen aican.
Dan 12:10 Monda puhdistetan/ kircastetan/ ja coetellan/ mutta jumalattomat pitäwät jumalattoman menon. Ja jumalattomat ei näitä tottele/ mutta ymmärtäwäiset ottawat näistä waarin.
Dan 12:11 Ja sijtä ajasta/ cosca se jocapäiwäinen uhri on otettu pois/ ja häwityxen cauhistus sinne pannan/ owat tuhatta/ caxi sata ja yhdexänkymmendä päiwä.
Dan 12:12 Autuas on/ joca odotta ja ulottu tuhandeen/ colmen sataan ja wijten päiwään neljättäkymmendä.
Dan 12:13 Mutta sinä Daniel mene pois/ sijhenasti cuin loppu tule/ ja lewä/ ettäs nousisit sinun osasas/ päiwäin loppun asti.

Vers. 36. Ja Cuningas ) tästä alca ne peitetyt sanat/ joista puhutan lopulla. Ja ymmärretän tämä yximielisest Antichristuxest. Nijn myös Paulus hänestä tästä puhu/ 1. Thess. 2. Ja idze loppu paljon todistanut on. Sillä ensist on Antichristus Pawi Ruomist tehnyt mitä hän tahdoi/ sijnä ettei hän yhtäkän Laki/ oikeutta eli duomiota tahdo totella/ waan että hänen tahtons pitäis oleman ylimmäisen Lain/ ja hänen duomions caickein muiden päällä/ Hän on myös idzens corgottanut ylidzen caiken sen cuin Jumala on: Sijnä että hän tahto/ että hänen asetuxens ja säätyns pitä corkeimbana pidettämän cuin Jumalan omat käskyt/ ja omista idzellens sen wallan/ cuin ainoastans Jumalalla on. Cauhiast on hän puhunut Jumalata wastan/ sijnä että hän on corgottanut meidän wanhurscaudem
/ ansiom ja työm/ ja nijn cadzonut ylön Jumalan laupiuden ja Christuxen ansion/ ja se on hänelle menestynyt. II.
v. 37. Sijtte ei ole hän huollut waimon rackautta/ sillä hän on kieldänyt Awioskäskyn/ ja oikian waimollisen rackauden ja menon: ja nijn saattanut sekä idzens että muut syndijn wastoin luondo/ joilla Jumalan ylöncadzojat rangaistan/ Rom. 1. III.
v. 38. Caicki muut jumalat/ja hänen Isäins Jumala ei mitän maxa: Mutta hänen oma jumalans pitä ainoastans kelpaman/ että hän on unhottanut Christuxen ja hänen ainoan ricosuhrins ristin päällä/ ja on hänen terwellisest ehtollisestans ajatellut idzellens yhden uhrimessun eläwitten ja cuolluitten edestä: Joca caickia piti auttaman/ taiwas/ maan päällä ja maan alla. Jonga hän ja caicki hänen seurans pitäwät ainoana turwanans/ jota heidän täyty palwella ja cunnioitta cullalla/ hopialla ja calleilla caluilla. Ja cudzutan täsä se hänen Jumalans Maosim/ se on wahwus/ praesidia , nijncuin linna ja Caupungit/ nijncuin Daniel tämän sanan usein ennen pitä/ cap. II. Nijn että Maosim oikein cudzutan wahwuden Jumalaxi/ Deus Praesidiorum / että Clostareis ja hywin raketuis kircois händä palweldaman piti. IV.
v. 39. Nijn on hän jacanut suuret cunniat/ rickaudet ja maacunnat/ nijlle jotca händä autit wahwistaman tätä Jumalata: Että hän on tehnyt monicahdat Pijspoixi/ Cardinaleixi/ Abboteixi/ ja andanut heille Clostarit/ Hijppacunnat praebendat ja Pijspauden: monicahdat hän on woidellut ja cuuluttanut Keisareixi/ ja Cuningoixi/ ja auttanut maacundijn ja waldacundijn/ jotca tämän hänen uhrimessuns ja epäjumalan palweluxens wahwistanet ja auttanet owat. V.
v. 40. Edespäin/ on Etelän maan Cuningas: se on/ Christus ( että Antichristus on pohjasta ) taistellut hänen cansans/ sijnä että hän on ajallans herättänyt uscollisia opettaita ja tunnustaita/ jotca owat pannet idzens hänen erhetystäns wastan: waan hän on coonnut caiken hänen woimans heitä wastan/ ei ainoastans mailmallisia aseita ja mieckoja: Mutta myös kirjoittamisella/ pannan panemisella/ ja on carannut heidän päällens/ ja/ nijsä ihanaisis maisa/ joisa he jällens olit ottanet wastan sen puhtan opin/ on tappanut ja cuolettanut heitä.
v. 42. Owat cuitengin Edomerit/ se on weripunaiset Martyrit ja tunnustajat/ jotca heidän werelläns owat tunnustanet totuden/ Moabiterit owat yxikertaiset ja murhelliset Christityt/ jotca heidän wijmeisilläns owat hyljännet hänen petoxens/ ja luottanet yxikertaisest Jumalan
laupiuteen Christuxen ansion cautta: Ja Ammonin lasten Förstit/ owat wähät yxikertaiset lapset/ jotca olit oikein castetut/ ja nijn tääldä cuolit ennen cuin he taittin wieteldä hänen erhetyxijns. Nämät caicki owat pääsnet hänen tyranniudestans/ ettei he ole cadotetuxi tullet. VI.
v. 43. Hän on myös hallinnut coco Egyptin/ Lybian ja Ethiopian tawarat/ se on: ylimmäisten/ keskimmäisten ja alimmaisten seas/ sijnä että hän Messuin ja Anekirjain edestä on heidän maans ja manderens enimmäst wetänyt tygöns. VII.
v. 44. Mutta sanoma/ se on/ Christuxen suun hengi/ eli se puhdas Evangeliumi/ joca jällens rupeis helisemän/ on peljättänyt hänen/ nijn ettei hän tiedä millä tawalla hän sen tunnustajat murhaman ja hucuttaman pidäis. Sijhenasti että hän lopun saa/ se on/ Christus hänen tulemisellans hänen peräti surmawa on/ 2. Thess. 2:8. VIII.
v. 45. Hän on pannut ylös hänen majans/ se on/ pannut istuimens ja asumasians merten keskelle/ se on/ Italiaan/ Adriaticumin ja Tyrrhenumin wälille sen ihanaisen wuoren ymbärille/ keskelle Jumalan Kircko ja seuracunda
v. 1. Silloin ) se on: Cosca sencaltainen Antichristuxen tyrannius ja pimeys on corkeimmallens joutunut/ se suuri Michael/ se on Christus/ nijncuin hänen wircans puolesta Engeli ja seuracundans wartia/ tule hänen auxens/ lohduttaman ja wapahtaman walituitans/ sijhenasti/ cuin cuolluet maan tomust ajallans nousewat/ etc.
v. 4. Sulje ) Mitä nyt enämbi tämän Prophetian sulkemisest puhutan/ se tietä anda/ ettei händä täydellisestä ymmärretä/ ennencuin hän caicki on täytetty.
v. 7. Aica wijpymän ) Sentähden nijn paljon cuin aican tule/ on työläs tietä/ ettei täsä nijn selkiäst ole sanottu mitkä ajat eli päiwät/ luonnolliset eli pidemmät/ pitä ymmärrettämän/ eikä myös cosca ne pitä aljettaman. Arwoitella kyllä taitan/ joista ei mitän wahwast päätettä taita/ sijhen saacka että caicki täytetän ja lopusta parammin nähdä taitan/ taicka taiwalliseen Scholuun tullan/ cusa me caicki täydellisemmäst tietä saamme/ ja ymmärrämme.
v. 10. jumalattomat ) jumalattomat pysywät jumalattomudesans/ ja owat sencaltaiset cuin ennengin/ ja ei mitän sijtä ota waaria/ mutta älkän sitä kengän pahaxuco: Sillä sencaltaisten wietellysten ja wainomiesten cautta tulewat toimelliset coetelluxi ja kircastetuxi/ I. Cor. 11:19. Lawiammalda luettacan idze Lutherus tästä Cap. josta nämät enimmäst otetut owat.

Prophetan Danielin loppu.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12