Propheta Daniel .

IV. Lucu .

CUningas NebucadNezarin kirja hänen maacundains ja Canssans tygö/ josa hän tietä anda: cuinga hän unes oli nähnyt suuren puun/ etc. v. 1.
Ja että wartia tule taiwast ja käske sen hacata pois/ cuitengin jättä cannon juurinens siallens/ etc. v. 10.
Cuinga Daniel ( cosca ei kengän Chalderein wijsaista sitä taitanut ) selittä sen unen hänestä/ v. 15.
joca sijtte täytetän nimittäin/ että hän joca sillä puulla ymmärrettin/ tule taidoldans ja wallastans pois/ ja elä kedolla nijncuin medzän peto seidzemen ajastaica/ v. 25.
Sijhenasti että hän oppe tietämän wallan olewan caickein corkeimmalla/ v. 31.
Ja nijn tule hän endiseen tilaans jällens/ v. 33.
kijttä sentähden caickein corkeinda Jumalata/ v. 34.

Dan 4:1 MInä NebucadNezar/ hywäs lewos ollesani minun huonesani/ ja cosca caicki hywin oli minun linnasani.
Dan 4:2 Näin unda/ ja hämmästyin/ ja ne ajatuxet cuin minulla olit wuotesani sen näyn tähden saatit minun murhellisexi.
Dan 4:3 Ja minä käskin caicki wijsat Babelist tuoda minun eteeni/ sanoman mitä se uni tietäis.
Dan 4:4 Nijn tuotin edes tähtein tutkiat/ wijsat/ Chalderit ja tietäjät/ joille minä unen juttelin/ waan ei he tainnet sano mitä se tiesi.
Dan 4:5 Sijhenasti että wijmein Daniel tuli minun eteeni/ joca Belsazerixi cudzutan/ minun Jumalani nimen jälken/ jolla on pyhäin Jumalain hengi/ ja minä juttelin hänelle sen unen.
Dan 4:6 Belsazer sinä ylimmäinen tähtein tutkiain seas/ jolla minä tiedän pyhäin Jumalain hengen olewan/ ja sinulda ei mitän salattu ole/ sano minun uneni näky/ jonga minä nähnyt olen/ ja mitä se tietä.
Dan 4:7 TÄmä on näky/ jonga minä nähnyt olen minun wuotesani: Cadzo/ yxi puu seisoi keskellä maacunda/ joca oli sangen corkia.
Dan 4:8 Suuri ja paxu/ hänen corkeudens ulottui taiwasen asti/ ja hajotti idzens haman coco maacunnan ärin.
Dan 4:9 Hänen oxans olit caunit/ ja cannoit paljon hedelmätä josta caicki syödä sait/ caicki pedot kedolla löysit warjon hänen allans/ ja linnut taiwan alda istuit hänen oxillans/ ja caicki liha elätti idzens hänestä.
Dan 4:10 Ja minä näin yhden näyn minun wuotesani/ ja cadzo/ pyhä wartia tuli alas taiwast:
Dan 4:11 Se huusi corkiast/ ja sanoi: Hacatcat se puu poicki/ ja carsicat oxat/ ja repikät lehdet/ ja hajottacat sen hedelmät/ että pedot jotca hänen allans macawat/ juoxisit pois/ ja linnut lendäisit pois hänen oxildans.
Dan 4:12 Cuitengin jättäkät cando juurinens maahan/ mutta hänen pitä rautaisis ja waskisis cahleis kedolla ruohos käymän/ hänen pitä macaman taiwan casten alla/ ja castuman/ ja ruockiman idzens petoin cansa maan ruohoista.
Dan 4:13 Ja ihmisten sydän pitä otettaman häneldä pois/ ja pedollinen sydän hänelle jällens annettaman/ sijhenasti että seidzemen aica häneldä culunet owat.
Dan 4:14 Se on wartiain neuwos päätetty/ ja pyhäin cansapuheis suositeldu/ Että eläwät tundisit ylimmäisellä wallan olewan ihmisten waldacundain päälle/ ja andawan ne kellengä hän tahto/ ja corgottawan aletut sijhen.
Dan 4:15 Sencaltaisen unen olen minä Cuningas NebucadNezar nähnyt. Waan sinä Belsazer sano mitä se tietä. Sillä caicki wijsat minun waldacunnasani ei taida minulle ilmoitta mitä se tietä: waan sinä kyllä taidat/ sillä pyhäin Jumalain hengi on sinun tykönäs.
Dan 4:16 SIlloin hämmästyi Daniel/ joca Belsazerixi cudzuttin hetcexi aica/ ja hänen ajatuxens murhellisexi saatit hänen: Mutta Cuningas sanoi: Belsazer/ älä sijtä unesta ja hänen selityxestäns murhellisexi tule. Belsazer wastais/ ja sanoi: Ah minun Herran/ tämä uni sinun wihollisilles ja sen selitys sinun wainojilles olcon.
Dan 4:17 Se puu/ jongas nähnyt olet/ että se suuri ja paxu oli/ ja hänen corkeudens taiwasen ulottui/ ja hajotti idzens caiken maan päälle.
Dan 4:18 Ja hänen oxans olit caunit/ ja hänen hedelmitäns oli paljo/ josta caicki rawittin/ ja pedot kedolda asuit hänen allans/ ja taiwan linnut istuit hänen oxillans.
Dan 4:19 Se olet sinä Cuningas/ joca nijn suuri ja woimallinen olet/ sillä sinun woimas on suuri/ ja ulottu taiwasen/ ja sinun waldas mailman ärijn.
Dan 4:20 Mutta että Cuningas pyhän wartian nähnyt on taiwast tulewan alas/ ja sanowan: Hacatcat se puu poicki/ ja turmelcat se/ cuitengin cando juurinens jättäkät maahan/ mutta hänen pitä rautaisis ja waskisis cahleis kedolla ruohos käymän/ ja macaman taiwan casten alla/ ja castuman/ ja idzens petoin cansa kedolla ruockiman/ sijhenasti että seidzemen aica häneldä culunet owat.
Dan 4:21 Tämä on selitys/ Herra Cuningas/ ja sencaltainen corkeimman neuwo tule Herralleni Cuningallen.
Dan 4:22 Sinä ajetan pois ihmisten seast/ ja täyty petoin seas kedolla olla/ ja annetan ruohoja syödä nijncuin härjän/ ja olet macawa taiwan casten alla/ ja castuwa/ sijhenasti cuin seidzemen aica sinulda culunet owat. Ettäs tundisit corkeimmalla wallan olewan ihmisten waldacundain päälle/ ja andawan ne kellengä hän tahto.
Dan 4:23 Mutta että sanottu on/ että cando cuitengin juurinens jäämän pitä. Sinun waldacundas pysy sinulle/ coscas tundenut olet taiwan wallan.
Dan 4:24 Sentähden Herra Cuningas/ kelwatcon sinulle minun neuwon/ ja päästä idzes synnistäs wanhurscaudella/ ja wapaxi sinun pahoista töistäs hywillä töillä waiwasten cohtan/ nijn hän sinun rauhas pidendä.
Dan 4:25 Nämät caicki tapahduit Cuningas NebucadNezarille.
Dan 4:26 Sillä cahdentoistakymmenen cuucauden perästä/ cosca Cuningas Cuningalises linnasans Babelis käyskendeli/ rupeis Cuningas ja sanoi:
Dan 4:27 Tämä on se suuri Babel/ jonga minä rakendanut olen Cuningalisexi huonexi minun suuren woimani cautta/ minun jaloudeni cunniaxi.
Dan 4:28 Ennencuin Cuningas nämät sanat puhunut oli/ tuli äni taiwast: Sinulle Cuningas NebucadNezar sanotan: Sinun waldacundas otetan sinulda
Dan 4:29 Ja sinä ihmisten seast ajetan pois/ sinun pitä petoin seas kedolla oleman/ ruohoja sinun annetan syödä nijncuin härjän/ sijhenasti että seidzemen aica sinulda culunet owat. Ettäs tundisit corkeimmalla wallan olewan ihmisten waldacundain päälle/ ja andawan ne kellengä hän tahto.
Dan 4:30 Cohta sillä hetkellä täytettin sana Cuningas NebucadNezaris/ ja hän ajettin pois ihmisten seast/ ja hän söi ruohoja nijncuin härkä/ ja hänen ruumins oli taiwan casten alla/ ja castui/ sijhenasti hänen hiuxens caswoit nijn suurixi cuin Cotcan höyhemet/ ja hänen kyndens nijncuin linnun kynnet.
Dan 4:31 SEn peräst nostin minä NebucadNezar minun silmäni taiwasen päin/ ja tulin jällens taidolleni/ ja kijtin sitä corkeinda/ minä ylistin ja cunnioitin sitä cuin elä ijancaickisest/ jonga walda on ijancaickinen/ ja hänen waldacundans pysy sugusta sucuhun.
Dan 4:32 Jonga suhten caicki cuin asuwat maan päällä tyhjäxi luettawat owat. Hän teke cuinga hän tahto/ sekä taiwan woimain cansa/ ja nijden cansa jotca asuwat maan päällä/ ja ei kengän taida hänen kättäns estä/ eikä hänelle sanoa: mitäs teet?
Dan 4:33 Silloin tulin minä jällens taidolleni/ ja minun Cuningaliseen cunniaani ja jalouteeni ja minun muotooni: ja minun neuwonandajani ja woimalliseni edzeit minua/ ja minä pandin jällens minun waldacundaani/ ja sain wielä suuremman cunnian.
Dan 4:34 Sentähden kijtän minä NebucadNezar/ ja cunnioitan ja ylistän taiwan Cuningasta/ sillä caicki hänen työns on totuus/ ja hänen tiensä oikiat/ ja joca ylpiä on/ sen hän taita nöyryttä.

Vers. 10. Wartia ) Wartioixi cudzutan Engelit/ että he walwowat ja warjelewat lackamat Perkeleldä/ nijncuin/ Psal. 91. Hän on Engeleilläns käskenyt sinusta/ etc.
v. 13. ihmisten sydän ) Cosca Herrat langeman pitä/ nijn pitä wijsaus otettaman heildä pois/ että nähtäisin/ cuinga wijsaus ainoastans/ ja ei woima/ hallidze/ Prov. 29. Cum defecerit Proph. etc.
v. 16. murhellisexi saatit ) Daniel ei sanonut sitä mielelläns/ ja hänen mielens oli paha hänen Herrans Cuningans tähden
v. 24. wanhurscaudella ) Se on: oikian catumuxen cautta: Sinä olet tähän asti tehnyt monelle wääryttä/ ottanut muilda wäkiwallalla/ etc. Lacka nyt näistä ja tee toisin/ ole laupias ja andelias waiwaisten cohtan/ nijn Jumala taita otta pois tämän rangaistuxen.
v. 27. minun suuren woimani cautta ) Täsä unhotta Cuningas/ keneldä hänelle sencaltainen waldacunda oli/ corgotta idzens nijncuin hän sen olis saanut omalla woimallans ja wijsaudellans. Mutta hän sai toista tietä.
v. 31. Minä ylistin ) cadzos/ cuinga jalo usco ja tunnustus.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12