Propheta Daniel .

VII. Lucu .

DAniel näke näys neljä erinomaista peto astuwan ylös merestä toisen toisen perästä/ ja saawan suuren wallan maan päällä/ v. 1.
Cuinga wanha istu duomidzeman heitä/ v. 9.
Yxi nijncuin ihmisen poica saa häneldä ijancaickisen wallan ja waldacunnan/ ja caicki maacunnat ja Canssat palwelewat händä/ v. 13.
Ja cuinga Jumalan Engeli hänelle nämät selittä/ v. 16.

Dan 7:1 ENsimäisnä Belsazerin Babelin Cuningan wuonna/ näki Daniel unen ja näyn hänen wuotesans/ ja hän kirjoitti sen unen ja käsitti hänen näin:
Dan 7:2 Minä Daniel näin näyn yöllä/ ja cadzo/ neljä tuulda taiwan alla pauhaisit toinen toistans wastan suurella merellä.
Dan 7:3 Ja neljä suurta peto nousit merestä/ aina toinen toisen muotoinen cuin toinen.
Dan 7:4 ENsimäinen nijncuin Lejon/ jolla olit sijwet nijncuin Cotcalla. Minä cadzoin/ sijhenasti että sijwet temmattin pois häneldä ja hän otettin pois maasta/ ja hän seisoi hänen jalwoillans nijncuin ihminen/ ja hänelle annettin ihmisen sydän.
Dan 7:5 JA cadzo/ toinen peto oli Carhun muotoinen/ ja seisoi yhdellä puolella/ ja oli hänen suusans hänen hammastens seas colme suuurta hammasta/ ja hänelle sanottin: Nouse ja syö paljon liha.
Dan 7:6 TÄmän jälken minä näin/ ja cadzo/ toinen peto Pardin muotoinen/ hänellä oli neljä sijpe nijncuin linnulla hänen seljäsäns/ ja sillä pedolla oli neljä päätä/ ja hänelle annettin walda.
Dan 7:7 SEnjälken minä näin täsä näysä yöllä/ ja cadzo/ neljäs peto oli cauhja ja hirmuinen ja sangen wäkewä/ ja hänellä olit suuret rautaiset hambat/ söi ymbärildäns ja murensi/ ja lijan hän tallais jalwoillans/ se oli myös paljo toisin cuin ne muut/ ja hänellä oli kymmenen sarwe.
Dan 7:8 MUtta cosca minä sarweja cadzelin/ cadzo/ puhkeis nijden seast toinen wähä sarwi/ jonga edestä ne colme ensimäistä sarwe rewäistin pois/ ja cadzo/ sillä sarwella olit silmät nijncuin ihmisen silmät/ ja suu joca puhui suuria asioita.
Dan 7:9 Nämät minä näin/ sijhen asti että istuimet pandin/ ja se wanha istui/ jonga waattet olit lumiwalkiat/ ja hänen pääns hiuxet nijncuin puhdas willa/ hänen istuimens oli aiwa tulen liecki/ ja hänen rattans paloit nijncuin tuli.
Dan 7:10 Ja sijtä käwi pitkä tulinen säde. Tuhannen kerta tuhannen palwelit händä/ ja kymmenen kerta sata tuhatta seisoit hänen edesäns/ duomio pidettin/ ja kirjat awattin.
Dan 7:11 Minä cadzoin/ nijden suurten puhetten tähden/ cuin se sarwi puhui/ minä cadzelin sijhenasti että se peto tapettu oli/ ja hänen ruumins huckui ja tuleen heitettin.
Dan 7:12 Ja muiden petoin walda myös loppui. Sillä heillä oli määrätty aica ja hetki/ cuinga cauwan cukin oleman piti.
Dan 7:13 Minä näin täsä näysä yöllä/ ja cadzo/ yxi tuli taiwan pilwis/ nijncuin ihmisen poica haman wanhan tygö/ ja wietin hänen eteens.
Dan 7:14 Hän andoi hänelle woiman/ cunnian ja waldacunnan/ että händä caicki Canssa/ wäki ja kielet palweleman pitä/ hänen waldans on ijancaickinen/ joca ei hucu/ ja hänen waldacunnallans ei ole loppua.
Dan 7:15 MInä Daniel hämmästyin sitä/ ja sencaltainen näky peljätti minun: Ja minä menin yhden tygö nijstä jotca sijnä seisoit/ ja rucoilin händä/ että hän minulle näistä caikista tiedon andais.
Dan 7:16 Ja hän puhui minun cansani/ ja osotti minulle mitä se tiesi.
Dan 7:17 Nämät neljä suurta peto owat neljä waldacunda/ jotca pitä tuleman maan päälle.
Dan 7:18 Waan sen corkeiman pyhät pitä waldacunnan omistaman/ ja pitä sijnä asuman ijancaickisest ijancaickiseen.
Dan 7:19 SIjtte minä olisin mielelläni tahtonut tietä totista tieto/ sijtä neljännestä pedosta joca paljo toisin oli cuin ne muut/ sangen hirmuinen/ jolla rautaiset hambat ja waskiset kynnet olit/ joca ymbärildäns söi ja murensi/ ja lijan jalwoillans tallais.
Dan 7:20 Ja nijstä kymmenestä sarwesta hänen pääsäns/ ja sijtä toisesta/ joca edes putcahti/ jonga edestä putoisit pois colme/ ja sijtä sarwesta/ jolla silmät olit/ ja suu joca suuria asioita puhui/ ja suurembi oli cuin ne/ jotca hänen tykönäns olit.
Dan 7:21 Ja minä näin sen sarwen sotiwan pyhiä wastan/ ja woittawan heidän.
Dan 7:22 Sijhenasti että wanha tuli/ ja duomidzi sen corkeimman pyhäin edes/ ja aica joutui/ että pyhät waldacunnan omistit.
Dan 7:23 HÄn sanoi näin: Se neljäs peto/ on se neljäs waldacunda mailmas/ joca wäkewämbi on cuin caicki waldacunnat/ se syö/ talla ja muserta caicki maacunnat.
Dan 7:24 Ne kymmenen sarwe owat kymmenen Cuningasta/ jotca sijtä waldacunnasta nousewat. Mutta sen jälken tule yxi toinen/ joca wäkewämbi on cuin yxikän nijtä endisitä/ ja nöyryttä colme Cuningasta.
Dan 7:25 Hän pilcka sitä corkeinda/ ja häwittä sen corkeimman pyhät/ ja rohke ajat ja lait muutta. Mutta he annetan hänen käsijns yhdexi hetkexi/ ja monicahdoixi ajoixi/ ja puolexi aica.
Dan 7:26 Sen jälken pidetän duomio/ silloin otetan pois hänen waldans/ että hän peräti hucutetan ja cadotetan.
Dan 7:27 Waan waldacunda/ wäki ja woima caiken taiwan alla/ annetan sen corkeimman pyhälle Canssalle/ jonga waldacunda on ijancaickinen/ ja caicki wallat pitä händä palweleman ja cuuleman.
Dan 7:28 Tämä oli puhen loppu. Waan minä Daniel olen sangen murhellinen minun ajatuxisani/ ja minun muoton muuttui/ cuitengin minä kätkin puhen minun sydämesäni.

Vers. 2. Pauhaisit ) Sillä suuret waldacunnat ei raketa mailmas muutoin cuin sodilla ja capinoilla.
V. 3. Peto ) Nämät pedot owat ne neljä suurta waldacunda jotca tulewat olit/ nijncuin Engeli sen sijtte selittä. Ja werratan petohin/ että sijnä paljo tapahtuwa oli wäkiwallalla ja wäärydellä/ joca on petoin tapa/ ja ei ihmisten.
V. 4. Lejon ) on Assyrian waldacunda/ jolle annettin ihmisen sydän: Cosca heidän Cuningans NebucadNezar rangaistin ylpeydens tähden/ paransi idzens ja oppi tundeman oikian Jumalan. Sup. c. 4.
V. 5. Carhu ) on Persian waldacunda/ josa usembi/ cuin colme sangen woimallista Cuningasta oleman piti.
V. 6. Pardi ) on Graecan waldacunda/ jolla sijwet olit/ että se nijn nopiast cuin lindu lendäwä oli mailman ylidze. Sillä oli myös neljä päätä/ että se sijtte neljäxi waldacunnaxi jaettapa oli/ nimittäin: Asian/ Egyptin Syrian ja Graecian.
V. 7. Neljäs peto ) on Ruomin walda/ joca erinomaisella tawalla piti wallittaman/ tuleman woimallisemmaxi ja enämmän tyranniutta tekemän cuin muut. Sillä on kymmenen sarwe: että se kymmenexi waldacunnaxi jaettaman piti.
V. 8. Wähä sarwi ) on Turkin waldacunda/ joca oli puhuwa paljon pilcka Jumalata wastan/ ja wainowa hänen Christityitäns/ ja se oli sysäwä pois colme sarwe: se on/ colme waldacunda Ruomin waldacunnasta: Asian/ Graecian ja Egyptin.
V. 9. sijhenasti cuin istuimet/ etc. ) Tietä/ että Jumala oli wijmeiseldä tulewa duomidzeman mailma/ lopettaman sekä Turckein että muiden waldacundia.
V. 13. Ihmisen poica ) Tämä on Christus/ jolle ijancaickinen woima/ cunnia ja waldacunda annettaman piti/ että hänen piti myös ihmisen pojan oleman/ Ioh. 5:27. Sillä nijn paljon cuin hänen Jumalan luondoons tule/ on hänellä aina ollut se walda/ ennencuin tämä mailma olican/ Ioh. 17:5.
V. 21. Kymmenen sarwe ) Sillä nijncuin C. Alexanderin waldacunnasta tuli neljä waldacunda/ nijn tulit myös Ruomin waldacunnasta kymmenen waldacunda. Nijncuin: Syria/ Egypti/ Asia/ Graecia/ Italia/ Gallia/ Hispania/ Africa/ Germania/ Anglia. Sillä caicki nämät maacunnat owat ollet Ruomalaisten.
V. 25. Ajat ja lait muutta ) se on/ ajattele uden Jumalan palweluxen/ ja udet säädyt mailmallises ja hengellises hallituxes.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12