1. P. PAAVALIN 1 EPISTOLA KORINTILAISILLE

16. luku

 

I. Paavali käskee Korintilaisten koota apua köyhille pyhille Jerusalemissa, ja lupaa heitä oppia; II. Anoo lempeä Timoteusta ja muutamia muita kohtaan, neuvoen vahvuuteen; III. Päättää tämän epistolan tervehdyksillä, uhkauksella ja toivotuksella.

 

I. Mutta avun hakemisessa* pyhiä varten, niinkuin minä Galatin seurakunnille säätänyt olen, niin te myös tehkäät.
2. Ensimäisenä sabbatina ottakaan jokainen teistä tykönsä jotakin ja kootkaan varansa jälkeen, ettei äsken silloin, kuin minä tulen, niitä hakemaan ruveta.
3. Mutta kuin minä tullut olen, jotka te kirjoilla valitsette, ne minä tahdon lähettää viemään teidän lahjojanne Jerusalemiin.
4. Jos taas niin on sovelias, että minä itse sinne vaellan, niin he saavat minun kanssani vaeltaa.
5. Mutta minä tahdon teidän tykönne tulla, kuin minä Makedonian kautta vaellan. (Sillä minun pitää Makedonian lävitse vaeltaman.)
6. Mutta teidän tykönänne minä mitämaks viivyn* eli myös talvea pidän, että te minua saattaisitte, kuhunka minä matkustan.
7. Sillä en minä nyt mennessäni tahdo teitä nähdä; sillä minä toivon saavani jonkun ajan viipyä teidän tykönänne, jos Herra sallii.
8. Mutta minä tahdon Ephesossa viipyä helluntaihin asti;
9. Sillä minulle on suuri ja väkevä ovi avattu*, ja on monta vastaanseisojaa.
10. II. Mutta jos Timoteus tulee*, niin katsokaat, että hän pelkäämättä olis teidän tykönänne; sillä hän tekee myös Herran työtä niinkuin minäkin.
11. Älkään häntä kenkään katsoko ylön*, mutta saattakaat häntä rauhassa minun tyköni tulemaan; sillä minä odotan häntä veljien kanssa.
12. Mutta veljestä Apollosta tietäkäät, että minä olen häntä paljon neuvonut veljien kanssa teidän tykönne tulemaan, mutta ei hän nyt tahtonut tulla; kuitenkin on hän tuleva, kuin hänellä sovelias aika on.
13. Valvokaat, pysykäät uskossa, olkaat urhoolliset, olkaat vahvat!
14. Kaikki teidän menonne tapahtukoon rakkaudessa.
15. Mutta minä neuvon teitä, rakkaat veljet: te tunnette Stephanaan perheen*, että he ovat alkeet Akajassa ja ovat ruvenneet pyhiä palvelemaan:
16. Että te myös olisitte senkaltaisille alamaiset* ja jokaiselle apulaiselle ja auttajalle+.
17. Mutta minä iloitsen Stephanaan, Fortunatuksen ja Akaikuksen tulemisesta; sillä he ovat teidän puuttumisenne täyttäneet.
18. Sillä he virvoittivat minun henkeni ja teidän; sentähden tuntekaat senkaltaiset.
19. III. Teitä tervehtivät Asian seurakunnat. Teitä tervehtivät suuresti Akvila ja Priskilla Herrassa*, ja seurakunta, joka heidän huoneessansa on.
20. Teitä tervehtivät kaikki veljet. Tervehtikäät toinen toistanne pyhällä suunantamisella.
21. Minä Paavali tervehdin teitä omalla kädelläni.
22. Joka ei Herraa Jesusta Kristusta rakasta, se olkoon anatema maranata.
23. Herran Jesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne!
24. Minun rakkauteni olkoon kaikkein teidän kanssanne Kristuksessa Jesuksessa! Amen.

Ensimäinen Epistola Korintilaisille, kirjoitettu Philipistä, Stephanaan, Fortunatuksen, Akaikuksen ja Timoteuksen kanssa.

 


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16