Propheta ZephanJa .

II. Lucu .

PRopheta neuwo Canssans parannuxeen/ v. 1.
ennencuin HERran wiha rupe palaman/ ja rangaistus tule heidän päällens/ v. 2.
ennusta Philisterejä wastan/ v. 5.
Moabitereitä ja Ammonitereitä wastan/ v. 8.
että HERra oli heitä edziwä ja rangaisewa/ että he olit pilcannet hänen Canssans/ v. 10.
nijn myös Ethiopialaisia ja Assyrialaisia wastan/ v. 12.

Sef 2:1 COotcat teitän ja tulcat tänne/ te wihattawa Canssa/ ennencuin duomio tule:
Sef 2:2 Että te siwalletan päiwällä pois nijncuin acanat/ ennencuin HERran hirmuinen wiha tule teidän päällen/ ennencuin HERran wihan päiwä tule teidän päällen.
Sef 2:3 Edzikät HERra caicki radolliset maasa/ te jotca hänen oikeuttans pidätte/ edzikät wanhurscautta/ edzikät nöyryttä/ että te HERran wihan päiwänä warjeluxi tulisitta.
Sef 2:4 Sillä Gaza pitä hyljättämän/ ja Ascalon autiaxi tehtämän. Asdod pitä myös puolipäiwäst ajettaman pois/ ja Accaron häwitettämän.
Sef 2:5 Woi nijtä jotca meren puoles asuwat/ sotiwaiset/ HERran sana on tulewa teidän päällen. Sinä Canaan Philisterin maacunnas/ minä tahdon sinun hucutta/ ettei kenengän pidä sinus asuman.
Sef 2:6 MEren puoles pitä aiwa paimenden majoja ja lammasten pihatoita oleman.
Sef 2:7 Ja sen pitä jääneille Judan huonesta osaxi tuleman/ joisa heidän pitä caidzeman. Ehtona pitä heidän Ascalonin huoneisa heidäns sioittaman/ cosca HERra heidän Jumalans on heitä edzinyt/ ja heidän fangeudens palauttanut.
Sef 2:8 Minä olen Moabin pilcan/ ja Ammonin lasten häwäistyxen cuullut/ cuin he minun Canssani häwäisnet owat/ ja kerscannet heitäns heidän rajoistans.
Sef 2:9 Nijn totta cuin minä elän/ sano HERra Zebaoth Israelin Jumala/ Moab pitä nijncuin Sodoma/ ja Ammonin lapset nijncuin Gomorra/ ja nijncuin noculaispensan ja suolacuopan/ ja nijncuin ijancaickinen autio oleman. JÄänet minun Canssastani pitä heitä ryöstämän/ ja jäänet minun Canssastani pitä heitä perimän.
Sef 2:10 Sen pitä heille tapahtuman heidän coreudens tähden/ että he owat HERran Zebaothin Canssa pilcannet/ ja heitäns sijtä kerscannet.
Sef 2:11 HERra on hirmuinen heitä wastan olewa: sillä hän on caicki jumalat maan pääldä cadottawa: ja caicki luodot pitä händä cumartaman/ cukin paicastans.
Sef 2:12 EThiopialaiset pitä myös miecalla tapettaman.
Sef 2:13 Ja hänen pitä kätens pohja päin ojendaman ja Assurin cadottaman. Niniwen on hän tekewä autiaxi ja carkiaxi nijncuin corwen:
Sef 2:14 Että sijhen caickinaiset eläimet pacanain secaan idzens cocowat. Cacarit ja hypiät pitä heidän tornisans asuman/ ja änen pitä laulaman heidän ackunoisans/ ja häwitys heidän kynnyxilläns: sillä Cedrilaudat pitä rewittämän pois.
Sef 2:15 Tämä on se iloinen Caupungi/ joca nijn irstana asu/ ja sanoi hänen sydämesäns: minä se olen/ ja ei kengän muu. Cuinga hän on nijn autiaxi tehty? että eläimet sijnä asuwat/ ja joca käy sen ohidze/ hän wilistä händä/ ja paucutta käsiäns hänen päällens.

Vers. 11. Caicki jumalat ) On sanottu Evangeliumist/ joca Babelin fangeuden jälken tulewa oli/ nijncuin se myös tapahtui.

Valitse
luku

1 2 3