P. Pawalin Epistola Philipperein tygö .

III. Lucu .

WÄäriä Apostoleita pitä cawahtaman/ jotca Lakia ja ymbärinsleickausta saarnaisit/ v. 1.
Tiettäwäxi tehdän/ cutca oikiat ymbärinsleicatut owat/ v. 3.
Apostoli sano: jos jocu turwa Lakijn ja Lain wanhurscauteen/ nijn ei hän saa sitä tekemät olla/ v. 4.
mutta hän luke sen wahingoxi ja loaxi: että hän sais sen wanhurscauden joca tule Uscost ja Christuxen päälle/ v. 7.
Waicka ei hän täsä täydellinen ollut/ nijn hän cuitengin sijnä pysyi/ v. 12.
Neuwo nijn tekemän/ ja oleman hänen seurajans/ v. 15.
Kirjoitta wääräin Apostolitten/ v. 18.
ja oikiain Christittyin menon ja elämän/ v. 20.

Fil 3:1 RAckat weljet/ riemuitcat wielä HERrasa: Että minä teille yhdellä tawalla kirjoitan/ en minä sijtä suutu: sillä se teke teidän wahwemmaxi.
Fil 3:2 Cawahtacat teitän coirilda/ cawahtacat teitän pahoilda työmiehildä/ cawahtacat poisleickamisesta:
Fil 3:3 Sillä me olemma se ymbärinsleickaus/ jotca Jumalata Henges palwelemma/ ja kerscamma meitäm Christuxes Jesuxes: ja emme turwa lihaan.
Fil 3:4 Ehkä minulla olis josta minä lihasa kerscaisin. Jos jocu tahto lihaan uscalda: minä paljo enämmin/
Fil 3:5 Joca cadexandena päiwänä ymbärinsleicattu olen/ ja olen Israelin Canssast BenJaminin sugusta: Hebreri Hebrereistä:
Fil 3:6 Lain jälken Phariseus/ kijwaudest Seuracunnan wainoja/ wanhurscaudes/ joca Laista tule/ olen minä nuhtetoin.
Fil 3:7 Mutta minun woittoni olen minä Christuxen tähden wahingoxi lukenut:
Fil 3:8 Sillä minä luen caicki wahingoxi/ sen ylönpaldisen Christuxen Jesuxen minun HERrani tundemisen suhten/ jonga tähden minä olen caicki wahingoxi lukenut/ ja ne raiscana pidän.
Fil 3:9 Että minä Christuxen woittaisin/ ja hänesä löyttäisin/ ettei minun wanhurscaudeni Laista olis/ waan joca tule Uscosta Christuxen päälle/ nimittäin/ se wanhurscaus joca Jumalalda Uscolle omistetan.
Fil 3:10 Händä tutaxeni/ ja hänen ylösnousemisens woima/ ja kärsimisens osallisutta/ ja tulen hänen cuolemans caltaisexi.
Fil 3:11 Jolla minä myös hänen cuolluitten ylösnousemises cohtawa olen.
Fil 3:12 Ei nijn että minä sen jo käsittänyt olen/ eli jo täydellinen olen/ mutta minä ahkeroidzen suurest/ että minä sen myös käsitäisin/ nijncuin minäkin Jesuxes Christuxes käsitetty olen.
Fil 3:13 Minun weljeni/ embä minä taida sanoa/ että minä sen jo käsittänyt olen/ mutta minä sanon: minä unohdan sen cuin tacaperin on/ ja wenytän minuni sen perän cuin edes on.
Fil 3:14 Ja samon eteen pannun määrän jälken/ sen callin tawaran jälken/ joca Jumalan cudzumisen cautta/ ylhäldä Christuxes Jesuxes ilmoitetan.
Fil 3:15 Nijn monda cuin meistä täydellistä on/ ajatelcamme nijn/ ja jos te toisin ajatteletta/ nijn andacat se Jumalan teillenne ilmoitta.
Fil 3:16 Cuitengin että me yhden mitan jälken sijnä waellamme/ johon me joutunet olemma/ ja että me yximieliset olisimma.
Fil 3:17 SEuratcat/ rackat weljet/ minua/ ja cadzocat nijtä/ jotca nijn waeldawat/ cuin te meidän idze näitte:
Fil 3:18 Sillä monda waeldawat/ joista minä jo usein olen teille sanonut/ ja nytkin itkein sanon/ he owat Christuxen Ristin wiholliset/ joidenga loppu on cadotus/ ja heidän wadzans on heidän jumalans/ ja heidän cunnians joutu heille häpiäxi/ jotca mailmallisia racastawat.
Fil 3:19 Mutta meidän menomme on Taiwahis/ josta me Lunastajata HERra Jesusta Christusta odotamme/ joca meidän heicon ruumimma kircasta/ että se hänen kirckan ruumins caltainen olis.
Fil 3:20 Sillä woimalla/ jolla hän myös woi caicki idzellens alammaisexi tehdä.

Vers. 2. Poisleickamisesta ) Hän cudzu wäärät opettajat poisleickamisexi: sillä he opetit ymbärinsleickauxen olewan tarpellisen wanhurscauteen/ jonga cautta ihmisten sydämet uscosta poisleicatan.
v. 3. & 4. Lihaan ) se on ymbärinsleickauxeen/ ja muihin ihmisten säätyihin.
v. 6. Nuhtetoin ) Ihmisten seas.
v. 12. Käsitetty olen ) Se on/ Christus on minun cudzunut ja andanut tulla armohons: händä minä mielelläni seuraisin ja käsitäisin.
v. 15. Täydellistä on ) Ne jotca ahkerudella ja totuudella Jumalata palwella tahtowat.
v. 16. Mitan ) Nijn ettei tämä ilmoitus olis usco eikä hengellistä yximielisyttä wastan.

Valitse
luku

1 2 3
4