kirje hebrealaisille

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

KIRJE HEBREALAISILLE

EPISTOLA HEBREALAISILLE

 

 

 

Esipuhe.

 

 

 

Vaikka muutamat vanhat opettajat ovat muinen epäilleet tästä kirjasta ja sen kirjoittajasta, niin ettei muutamain sanain tähden, jotka näkyvät vastahakoiseksi, ole tätä pitäneet muiden Pääraamattuin kaltaisena, niin kuin ei se olisikaan Jumalalta annettu; niin ovat kuitenkin näihin aikoihin kaikki oikiat opettajat tätä ahkerasti tutkiskellessanne löytäneet ja päättäneet tämän kirjan olevan Jumalan puhtaan sanan, ja enin osa heistä pitää oikein tämän p. Paavalin Epistolana, vaikka ei sen päällä paljo seiso. Siinä on kyllä, että me tiedämme sen olevan Pyhältä Hengeltä annetun meille autuudeksi. Sillä niin korkiat asiat siinä pannaan edes, ettei yksikään muu taida niitä ilmoittaa, kuin ainoa Pyhä Henki, niin kuin on: se ihmeellinen muoto eli tapa, jolla Jumala on itsensä ilmoittanut: se kamala luomisen työ; se suuri salaisuus Kristuksen jumaluudesta ja ylimmäisen papin virasta, etc. Sillä kaikkinainen kirjoitus on Jumalalta annettu, ja tarpeellinen opiksi, etc. 2 Tim. 3:16. Sillä ei yksikään prophetia ole vielä ihmisen tahdosta tuotu edes, vaan pyhät Jumalan ihmiset ovat puhuneet, vaikutetut Pyhältä Hengeltä, 2 Piet. 1:21. Ja tosin on tämä kirja erinomainen kallis lahja Jumalan suuresta armosta meille suotu, kaikkein paras Vanhan Testamentin Raamattuin, uhrein ja aavistusten selittäjä. Sillä tässä aivan selkiästi toimitetaan ulos, mitä Moseksen seremoniat eli jumalanpalveluksen tavat merkitsevät, ja kuinka ne kaikki aavistavat Lunastajaa, Ylimmäistä Pappia, Kristusta. Ja joka tätä kirjaa sydämestänsä lukee, se tuntee siitä saavansa erinomaisen Pyhän Hengen vaikutuksen. Mitä niihin sanoihin tulee, joilla hän luku 6:4 seuraav. ja luku 10:28,29 näkyy syntisiltä anteeksisaamisen kieltävän pois, niin ei niitä pidä ymmärrettämän kaikkinaisista synneistä, joita tehdään omaatuntoa vastaan, vaan sitä, mikä kutsutaan synniksi Pyhää Henkeä vastaan, josta Herra Jeesus sanoo, Matt.12:31, Mark. 3:29, ettei sitä pidä anteeksi annettaman tässä eikä tulevaisessa maailmassa. Kuin joku omalla ehdollansa luopuu oikiasta opista, jonka hän vihdoin hyvin käsittänyt ja siinä valaistu on, sitä vihaa ja uppiniskaisesti Jumalan Pojan jaloilla tallaa, kaikki autuuden välikappaleet hylkää ja pilkkaa, ja niin loppuun asti paatuneena pysyy; se ei koskaan tule katumukseen, vaan epäilyksessänsä ijankaikkisesti hukkuu. Mutta, jotka katuvat syntejänsä ja uskovaisella sydämellä niitä anteeksi rukoilevat, ne totisesti jälleen armoon otetaan, niin kuin ne monet armon lupaukset, niin myös Pietarin, publikanin, ryövärin ja monen muun syntisen esimerkin sen yltä kyllä osoittavat. Sen tähden tulee meidän kiitollisella sydämellä tätä kirjaa ottaa vastaan niin kuin kaikkia muita Pyhän Raamatun pääkirjoja ja sitä ahkerasti lukea, meidän uskomme vahvistukseksi ja sielumme autuudeksi.

 

 

1 LUKU

1 LUKU

 

 

Puhuttuaan ennen profeettain kautta Jumala on vihdoin ilmoittanut itsensä Pojassaan, joka on hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja joka, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, on korotettu yli kaiken 1 – 4 ja on Vanhan Testamentin todistusten mukaan enkeleitä ylempi 5 – 14.

Tässä luvussa opettaa apostoli Kristuksesta, jonka kautta Jumala evankeliumin U. T. meille ilmoitti: I. Että hän on Jumalan Poika, yksi olemisessa Isän kanssa.


 

II. Että hän on korkeampi enkeleitä, nimensä, ijankaikkisuutensa, virkansa ja jumalallisen palveluksen puolesta.

 

 

1. Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta,

1. Jumala puhui muinen usein ja monella muotoa* isille prophetain kautta; näinä viimeisinä päivinä on hän meille puhunut Poikansa kautta,

 

 

4 Moos. 12:6-8 Ja Herra sanoi: Kuulkaa minun sanani. Jos keskuudessanne on profeetta, niin minä ilmestyn hänelle näyssä, puhun hänen kanssaan unessa.

4 Mos 12:6. Ja hän sanoi: kuulkaat nyt minun sanojani: jos joku on teidän seassanne propheta, minä Herra ilmestyn hänelle näyssä, ja unessa puhuttelen häntä.

7. Niin ei ole minun palvelijani Mooses, hän on uskollinen koko minun talossani;

4 Mos 12:8. Hänen kanssansa minä puhun suusta suuhun ja näkyväisesti*, ja ei tapauksilla, ja hän näkee Herran muodon. Miksi ette te siis peljänneet puhua palveliaani Mosesta vastaan?

8. hänen kanssaan minä puhun suusta suuhun, avoimesti enkä peitetyin sanoin, ja hän saa katsella Herran muotoa. Miksi ette siis peljänneet puhua minun palvelijaani Moosesta vastaan?

Gal 4:4. Mutta koska aika* oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, syntyneen vaimosta, lain alaiseksi tehdyn+,

Luuk. 1:70 - niinkuin hän on puhunut hamasta ikiajoista pyhäin profeettainsa suun kautta -

 

Gal. 4:4 Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen,

 

 

 

2. on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut.

2. Jonka on hän kaikkein perilliseksi pannut*, ja on myös hänen kauttansa maailman tehnyt+;

 

 

Ps. 2:8 Ano minulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi.

Ps 2:8. Ano minulta, niin minä annan pakanat perinnökses ja maailman ääret omakses.

Dan. 7:14 Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä.

Ps 8:7. Sinä asetat hänen sinun käsitekois herraksi: kaikki olet sinä hänen jalkainsa alle heittänyt:

Joh. 1:3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.

Dan 7:14. Ja hän antoi hänelle voiman, kunnian ja valtakunnan, että häntä kaikki kansat, sukukunnat ja kielet palveleman pitää; hänen valtansa on ijankaikkinen valta, joka ei huku, ja hänen valtakunnallansa ei ole loppua.

Kol. 1:15-16 ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.

Matt 21:38. Mutta kuin peltomiehet näkivät pojan, sanoivat he keskenänsä: tämä on perillinen; tulkaat, tappakaamme häntä*, ja niin me saamme hänen perintönsä.

16. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen,

San l. 8:29. Kuin hän meren ääret määräsi, ja vetten eteen asetti määrän, ettei he astuisi rantansa ylitse*; kuin hän maan perustuksen laski+,

 

San l. 8:30. Silloin minä hänen kanssansa vaikutin, ja iloitsin joka päivä, ja leikitsin hänen edessänsä joka aika;

 

Joh 1:3. Kaikki ovat sen kautta tehdyt*, ja ilman sitä ei ole mitään tehty, joka tehty on.

 

 

3. ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa,

3. Joka, että hän on hänen kunniansa kirkkaus ja hänen olemuksensa juurikuva*, ja kantaa kaikki voimansa sanalla+, ja on itse kauttansa meidän synteimme puhdistuksen tehnyt§, ja istunut majesteetin oikialla puolella korkeuksissa§§:

 

 

Joh. 14:9 Jeesus sanoi hänelle: Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'?

Viis 7:26. Sen tähden ei taida mitään saastaista tulla hänen tykönsä; sillä hän on ijankaikkisen valkeuden valo, Jumalan vaikuttavaisen voiman saastuttamatoin peili ja hänen hyvyytensä kuva.

2 Kor. 4:4 niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.

Kol 1:15. Joka näkymättömän Jumalan kuva on*, esikoinen ennen kaikkia luontokappaleita.

Hebr. 8:1 Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä: meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa,

Kol 1:17. Ja hän on ennen kaikkia ja kaikki ovat hänessä.


Hebr. 9:12 meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.

Joh 5:17. Niin Jesus vastasi heitä: minun isäni tekee työtä hamaan tähän asti, ja minä myös teen työtä.

 

Ps 33:6. Herran sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki heidän joukkonsa hänen suunsa hengellä.

 

Ilm K 4:11. Herra! sinä olet mahdollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman; sillä sinä olet kaikki luonut, ja sinun tahdostas he ovat, ja luodut ovat.

 

Hebr 9:12. Eikä kauristen taikka vasikkain veren kautta, vaan hän on kerran oman verensä kautta* mennyt pyhään, ja ijankaikkisen lunastuksen löytänyt.

 

Ps 110:1. Herra sanoi minun Herralleni: istu oikialle kädelleni, siihen asti kuin minä panen sinun vihollises sinun jalkais astinlaudaksi.

 

Hebr 8:1. Mutta tämä on pääkappale niistä, joita me puhumme: meillä on senkaltainen ylimmäinen Pappi*, joka istuu oikialla kädellä majesteetin istumella taivaissa+,

 

 

4. tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän.

4. On tullut niin paljoa paremmaksi enkeleitä, että hän ylimmäisemmän nimen on heidän suhteensa perinyt.

 

 

Fil. 2:9-10 Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman,

Eph 1:20. Jonka hän Kristuksessa vaikutti, kuin hän hänen kuolleista herätti* ja pani istumaan oikialle kädellensä taivaissa+,

10. niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,

Eph 1:21. Kaiken hallituksen ja vallan ja väkevyyden ja herrauden päälle, ja kaiken sen päälle, joka nimittää taidetaan* ei ainoastaan tässä maailmassa, mutta myös tulevaisessa,

 

Phil 2:9. Sen tähden on Jumala hänen myös korottanut* ja antanut hänelle nimen, joka kaikkia nimiä suurin on:

 

Phil 2:10. Että Jesuksen nimeen pitää kaikki polvet heitänsä kumartaman*, jotka taivaassa ja maan päällä ja maan alla ovat,

 

 

5. Sillä kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin; ja taas: Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani?

5. Sillä kenelle hän on koskaan enkeleistä sanonut: sinä olet minun Poikani, tänäpänä minä sinun synnytin*! ja taas: minä olen hänen Isänsä ja hän on minun Poikani+!

 

 

2 Sam. 7:14 Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niinkuin ihmislapsia lyödään;

Ps 2:7. Minä tahdon saarnata senkaltaisesta säädystä, josta Herra minulle sanoi: Sinä olet minun poikani, tänäpänä minä sinun synnytin.

Ps. 2:7 Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin.

Ap. T 13:33. Niin kuin toisessa psalmissa kirjoitettu on: sinä olet minun Poikani, tänäpänä minä sinun synnytin.

Ap. t. 13:33 niinkuin myös toisessa psalmissa on kirjoitettu: 'Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä olen sinut synnyttänyt.'

Hebr 5:5. Niin myös Kristus ei ole itsiänsä kunnioittanut, että hän ylimmäiseksi Papiksi oli tuleva, mutta se*, joka hänelle sanoi: sinä olet minun Poikani, tänäpänä minä sinun synnytin+.

Hebr. 5:5 Niinpä Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä ylimmäisen papin kunniaan, vaan hän, joka sanoi hänelle: Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin;

Ps 89:27. Näin hänen pitää minun kutsuman: sinä olet minun Isäni*, Jumalani ja turvani, joka minua auttaa.

 

2 Sam 7:14. Minä olen hänen isänsä, ja hän on minun poikani*: kuin hän väärin tekee, rankaisen minä häntä ihmisen vitsalla ja ihmisten lasten haavoilla.

 

 

6. Ja siitä, kun hän jälleen tuo esikoisensa maailmaan, hän sanoo: Ja kumartakoot häntä kaikki Jumalan enkelit.

6. Ja taas: koska hän tuo esikoisen* maailmaan, sanoo hän: häntä pitää kaikki Jumalan enkelit kumartaen rukoileman+?

 

 

Ps. 97:7 Kaikki kuvain kumartajat joutuvat häpeään, kaikki, jotka epäjumalista kerskaavat. Kumartakaa häntä, kaikki jumalat.

Ps 89:28. Ja minä asetan hänen esikoiseksi, kaikkein korkeimmaksi kuningasten seassa maan päällä.

Room. 8:29 Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa;

Rom 8:29. Sillä jotka hän on katsonut edes, ne hän on Poikansa kuvan kaltaiseksi säätänyt*, että hän olis esikoinen monen veljen keskellä.

 

Kol 1:15. Joka näkymättömän Jumalan kuva on*, esikoinen ennen kaikkia luontokappaleita.

 

Kol 1:18. Ja hän on ruumiin, nimittäin seurakunnan pää*, joka on alku ja esikoinen kuolleista+, että hän kaikkein ylitse kävis;

 

Ps 97:7. Hävetkäät kaikki, jotka kuvia palvelevat*, ja kerskaavat epäjumalista: kumartakaat häntä kaikki enkelit+.

 

 

7. Ja enkeleistä hän sanoo: Hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekiksi;

7. Mutta enkeleistä hän sanoo: hän tekee enkelinsä hengeksi ja palveliansa tulenleimaukseksi.

 

 

Ps. 104:4 Sinä teet tuulet sanasi saattajiksi, palvelijoiksesi tulen liekit.

Ps 104:4. Sinä teet enkelis hengeksi ja palvelias liekitseväiseksi tuleksi.

 

 

8. mutta Pojasta: Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka.

8. Mutta Pojalle: Jumala! sinun istuimes pysyy ijankaikkisesta ijankaikkiseen: sinun valtakuntas valtikka on oikeuden valtikka.

 

 

Ps. 45:7-8 Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti; sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka.

Ps 45:7. Jumala, sinun istuimes pysyy aina ja ijankaikkisesti; sinun valtakuntas valtikka on oikeuden valtikka.

8. Sinä rakastat vanhurskautta ja vihaat vääryyttä; sentähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin sinun osaveljiäsi.

 

 

 

9. Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta; sentähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä, enemmän kuin sinun osaveljiäsi.

9. Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit vääryyttä, sen tähden on sinun, oi Jumala, sinun Jumalas voidellut* ilo-öljyllä enempi kuin sinun osaveljes.

 

 

Ap. t. 10:38 te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa.

Ap. T 10:38. Kuinka Jumala oli voidellut Jesuksen Nasaretista Pyhällä Hengellä ja voimalla, joka vaelsi ympäri, teki hyvää ja paransi kaikki, jotka perkeleeltä vaivattiin; sillä Jumala oli hänen kanssansa.

 

 

10. Ja: Sinä, Herra, olet alussa maan perustanut, ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja;

10. Ja: sinä Herra olet alusta maan perustanut, ja taivaat ovat sinun käsialas:

 

 

Ps. 8:4 Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut,

Ps 102:26. Sinä olet muinen maan perustanut, ja taivaat ovat sinun käsialas.

Ps. 102:26-27 Muinoin sinä perustit maan, ja taivaat ovat sinun käsialasi.

 

27. Ne katoavat, mutta sinä pysyt, ne vanhenevat kaikki kuin vaate; sinä muutat ne, niinkuin vaatteet muutetaan, ja ne muuttuvat.

 

 

 

11. ne katoavat, mutta sinä pysyt, ja ne vanhenevat kaikki niinkuin vaate,

11. Ne katoovat, mutta sinä pysyt*; ja he kaikki vanhenevat niin kuin vaate.

 

 

Jes. 51:6 Nostakaa silmänne taivasta kohti ja katsokaa maata, joka alhaalla on, sillä taivaat katoavat kuin savu ja maa hajoaa kuin vaate ja sen asukkaat kuolevat kuin sääsket, mutta minun autuuteni pysyy iankaikkisesti, ja minun vanhurskauteni ei kukistu.

Jes 51:6. Nostakaat teidän silmänne taivaasen, ja katsokaat alas maan päälle; sillä taivas on katoova niin kuin savu, ja maa vanhenee niin kuin vaate*, niin myös sen asuvaiset kuolevat; mutta minun autuuteni pysyy ijankaikkisesti, ja minun vanhurskauteni ei ole puuttuva+.

Luuk. 21:33 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.


2 Piet. 3:7. Niin myös ne taivaat ja maa, jotka nyt ovat, hänen sanansa kautta säästetään tulen varaksi tuomiopäivään asti*, jona jumalattomat ihmiset kadotetaan+.

 

2 Piet. 3:10. Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas yöllä*, ja silloin taivaat suurella pauhinalla menevät pois, mutta elementit pitää palavuudesta sulaman, ja maa, ja rakennukset, jotka hänessä ovat, pitää palaman ylös§.

 

 

12. ja niinkuin vaipan sinä ne käärit, niinkuin vaatteen, ja ne muuttuvat; mutta sinä olet sama, eivätkä sinun vuotesi lopu.

12. Ja niin kuin puvun sinä heitä muuttelet, ja he muuttuvat: mutta sinä kohdallasi pysyt ja ei sinun ajastaikas puutu.

 

Ps 102:27. Ne katoovat, mutta sinä pysyt: ne kaikki vanhenevat niin kuin vaate: ne muuttuvat niin kuin vaate, koska sinä heitä muuttelet.

Ps 102:28. Mutta sinä pysyt niin kuin sinä olet, ja sinun vuotes ei lopu.

 

13. Kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi?

13. Mutta kelle enkeleistä on hän koskaan sanonut: istu minun oikialle kädelleni, siihen asti kuin minä panen vihollises sinun jalkais astinlaudaksi?

 

 

Ps. 110:1 Daavidin virsi. Herra sanoi minun herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.

I.Ps.110:1. Herra sanoi minun Herralleni: istu oikialle kädelleni, siihen asti kuin minä panen sinun vihollises sinun jalkais astinlaudaksi.

Matt. 22:44 'Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi alle.'

Matt 22:44. Herra sanoi minun Herralleni: istu minun oikealle kädelleni, siihen asti kuin minä panen vihollises sinun jalkais astinlaudaksi.

1 Kor. 15:25 Sillä hänen pitää hallitseman siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle.

Mark 12:36. Sillä David sanoi itse Pyhän Hengen kautta: Herra sanoi minun Herralleni: istu minun oikialle kädelleni siihen asti kuin minä panen sinun vihollises sinun jalkas astinlaudaksi.

Ef. 1:20-21 jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa,

Luuk 20:42. Ja David itse sanoo Psalmiraamatussa: Herra sanoi minun Herralleni: istu minun oikialle kädelleni,

21. korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa.

Ap. T 2:34. Sillä ei David ole taivaaseen astunut, vaan hän sanoo: Herra sanoi minun Herralleni: istu minun oikialle kädelleni,

Hebr. 10:12 mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle,

1 Kor. 15:25. Sillä hänen tulee hallita*, siihen asti kuin hän kaikki vihollisensa panee hänen jalkainsa alle+.

 

Eph 1:20. Jonka hän Kristuksessa vaikutti, kuin hän hänen kuolleista herätti* ja pani istumaan oikialle kädellensä taivaissa+,

 

Hebr 12:2. Ja katsokaamme uskon alkajan ja päättäjän Jesuksen päälle*, joka, vaikka hän olis kyllä taitanut iloita, kärsi ristiä+, ei totellut pilkkaa, ja nyt istuu oikialla kädellä Jumalan istuimella§.

 

 

14. Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä?

14. Eikö he kaikki ole palvelevaiset henget*, palvelukseen lähetetyt niille, jotka autuuden perimän pitää?

 

 

Ps. 34:8 Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät, ja pelastaa heidät.

Ps 34:8. Herran enkeli piirittää* niitä, jotka häntä pelkäävät, ja pelastaa heitä.

Ps. 91:11-12 Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi.

Ps 91:11. Sillä hän on antanut käskyn enkeleillensä sinusta, että he kätkevät sinua kaikissa teissäs,

12. He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi.

 

 

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13