P. Pawalin Toinen Epistola Thessalonicerein tygö

II. Lucu .

 

Apostoli neuwo heitä/ ettei he andais wietellä idziäns nijldä jotca sanoit wijmeisen päiwän jo läsnä olewan/ v. 1.
Kijttä Jumalata/ joca heitä on autuuten walinnut/ uscon cautta Christuxen päälle/ v. 13.
Neuwo heitä wahwuten/ v. 15.
ja rucoile että Jumala heitä wahwistais caicken totuuten ja pyhään elämään/ aina loppun saacka/ v. 16.

 

2. Tess 2:1 Mutta me rucoilemma teitä/ rackat weljet/ meidän Herran Jesuxen Christuxen tulemisen cautta/ ja meidän Seuracundamme hänesä:
2. Tess 2:2 Ettet te aiwa nopiast teitän salli teidän mielestän poiskäätä eli peljätettä/ ei Hengen eikä puhen eli Kirjan cautta/ nijncuin se meildä lähetetty olis/ että Christuxen päiwä jo käsis on.
2. Tess 2:3 Älkät andaco kenengän teitän wietellä millän tawalla. Sillä ei hän ennen tule cuin luopumus tapahtu/ ja synnin ihminen ilmoitetan/ se cadotuxen lapsi.
2. Tess 2:4 Joca on wastanseisoja/ ja corgotta idzens caickein päälle/ cuin Jumalaxi taicka Jumalan palweluxexi cudzutan/ nijn että hän istutta idzens Jumalan Templijn nijncuin Jumala/ ja teke idzens Jumalaxi.
2. Tess 2:5 Ettekö te muista/ että minä teidän tykönän ollesani näitä jo teille sanoin?
2. Tess 2:6 Ja mikä wielä estä/ te tiedätte: että hänen pitä ajallans ilmoitettaman.
2. Tess 2:7 Joca jo nyt pahutta waicutta salaisest/ ainoastans että sen cuin nyt estä/ pitä poistuleman.
2. Tess 2:8 Ja silloin se pahanelkinen ilmoitetan/ jonga Herra suuns Hengellä tappa/ ja teke hänen cansans lopun/ hänen tulemisens ilmoituxen cautta.
2. Tess 2:9 Jonga tulemus Satanan waicutuxen jälken tapahtu/ caickinaisilla petollisilla merkeillä ja woimalla.
2. Tess 2:10 Ja caickinaisilla ihmeillä ja wiettelyxillä wääryteen/ nijden seas jotca cadotuxeen tulewat: ettei he rackautta totuuden puoleen ottanet/ autuaxi tullaxens.
2. Tess 2:11 Sentähden on Jumala heille lähettäwä wäkewän exytyxen/ nijn että he walhen uscowat:
2. Tess 2:12 Että ne caicki duomitaisin/ jotca ei totuutta usconet/ waan wääryteen suostuwat.
2. Tess 2:13 Mutta meidän pitä aina teidän edestän Jumalata kijttämän/ rackat/ weljet/ Herrasa/ että Jumala on teidän algusta autuuteen walinnut/ Hengen pyhityxen cautta/ totuuden uscosa:
2. Tess 2:14 Johonga hän teitä meidän Evangeliumim cautta cudzunut on/ meidän Herran Jesuxen Christuxen omaisuteen.
2. Tess 2:15 Nijn olcat sijs/ rackat weljet/ pysywäiset/ ja pitäkät ne säädyt cuin te oppenet oletta/ olcon se meidän saarnastam taicka Kirjastam.
2. Tess 2:16 Mutta idze meidän Herram Jesus Christus/ ja Jumala meidän Isäm/ joca meitä racasti/ ja andoi meille ijancaickisen lohdutuxen ja hywän toiwon/ armon cautta:
2. Tess 2:17 Se lohduttacon teidän sydämen/ ja teitä caickinaises opis ja hywäsä työsä wahwistacon.

 

Vers. 2. Hengen cautta ) Se on/ jongun cautta/ joca idzelläns sijtä ilmestyxen sano olewan.
v. 3. Luopumus ) Se on/ ennencuin suurin osa sijtä ihmisten oppin luopu/ nijncuin myös 1. Tim. 4. on. v. eod. Synnin ihminen ) Ei nijn että Antichristus olis ainoast yxi ihminen ollut/ mutta nijncuin Ramattu muisakin paicois puhu/ että yxi coco joucost nimitetän. Deut. 17:16. Minä asetan Cuningan. 1. Tim. 3. Pispan pitä oleman/ etc. nimittäin yhden Pispan toisen perän.
v. 4. Jumalan Templijn ) Tämä istuminen on Antichristuxen hallitus/ jolla hän oman käskyns teke corkiammaxi cuin Jumalan käskyn ja palweluxen. Lue tästä lewiämmäldä/ Dan. 12. cap.
v. 7. Waicutta ) Se on/ Wielä nytkin nijtä on/ jotca sencaltaista hallitusta Jumalan Seuracunnas pitä pytäwät/ mutta se estä heitä/ että Romin waldacunda on wielä woimallisembi/ ettei he nijn hywin sitä taida ruweta/ mutta nijn pian cuin se heicommaxi tule/ nijn se on kyllä saapuilla/ joca tämän asian aja: joca tapahdui/ cosca se Keisarin tappaja Phocas andoi Bonifacio III. Romin Pispalle/ wallan caickein Seuracundain päälle/ wahwistaxens taas hänen waldacundans.
v. 8. Suuns Hengellä ) Se on/ Hänen sanans selkiän ja wäkewän saarnan cautta.
v. 9. Woimalla ) Tästä nähdän cuinga paljo nijtä ihmeitä pitä toteldaman/ cuin Pawilaisilda pyhäin cuwain tykönä/ hautain/ lähdetten ja jätösten tykönä tehdän/ wahwistaxens sillä heidän epäjumalan palwelustans ja muita erhetyxiäns.
v. 10. Ettei he ) Syy/ mingätähden Jumala saldi sencaltaiset erhetyxet ja wietellyxet tulla.
v. 13. Totuuden uscosa ) Cadzo Ephes. 1:4.
v. 15. Pitäkät ne säädyt ) Ei nämät säädyt muut ole cuin hän muisakin Kirjoisans kirjoittanut on/ nijncuin nähdän/ 1. Cor. 11:23. cap. 15:3. jotca hän kirjoittanut on/ ja ne jotca ei kirjoitetut ole/ cuca/ taita wahwista että ne hänen owat sano Augustinus.

Valitse
luku

1 2 3