P. Petarin edellinen Epistola .

Esipuhe edellisest P. Petarin Epistolast .
TÄmän Epistolan on P. Petari kirjoittanut pacanoille/ jotca Christityxi tullet olit/ ja neuwo heitä uscosa wahwana pysymän/ ja alati caswaman caickinaises kärsimises/ ja hywisä töisä.
I. Lugus/ wahwista hän heidän uscons/ Jumalan lupauxen ja woiman cautta/ sijtä saatawasta autuudesta/ ja osotta/ ettei se luwattu autuus meildä ole ansaittu/ waan jo ennen Prophetain cautta ilmoitettu.
Sentähden heidän pitä nyt udes ja cunnialises elämäs waeldaman/ ja sen wanhan unhottaman/ nijncuin sen eläwän ijancaickisen sanan cautta udesta syndynet.
II. Lugus/ opetta hän Pään ja Culmakiwen tundeman/ joca on Christus.
Ja että he nijncuin toimelliset ja oikiat Papit idzens Jumalalle uhraisit/ cuin Christus hänens uhrannut on.
Ja neuwo caickinaisia Säädyjä: ensin/ opetta cuuliaiset oleman mailmalliselle Esiwallalle.
Sijtte erinomattain käske Palweliat heidän omain Isändäins alammaiset oleman ja wääryttä heildä kärsimän/ Christuxen tähden/ joca myös meidän tähtemme on wääryttä kärsinyt.
III. Opetta hän waimoja cuuliaisexi/ uscomattomillekin miehillen/ ja että he idzens enämmin caunistaisit pyhällä menolla/ cuin ulconaisella muodolla: Nijn myös miehiä/ waimojans kärsimän.
Ja että he myös keskenäns nöyrät olisit/ kärsiwäiset/ ja ystäwäliset/ nijncuin Christuskin meidän syndimme tähden on kärsiwäinen ollut.
IV. Opetta hän Liha waiwaman raitiudella/ walwomisella/ cohtuudella/ rucouxilla/ ja Christuxen Kärsimisen muistolla cungin idziäns lohduttaman ja wahwistaman.
Ja neuwo hengellisiä haldioita/ cuinga Jumalan sana ja tecoja tule edespanna/ ja että jocaidzen pitä lahjoillans muita palweleman/ ja ei ihmettelemän/ waan iloidzeman/ jos me jotakin Christuxen Nimen tähden kärsimme.
V. Neuwo hän Pispoja ja Pappeja/ cuinga heidän pitä elämän/ ja Canssa Jumalan sanalla ruockiman.
Ja waroi meitä Perkeleldä/ joca lackamata meitä jocapaicas wäijy ja tacaaja.

 

P. Petarin edellinen Epistola.

I. Lucu .

 

PEtari terwettä walituita muucalaisia muutamisa maacunnisa/ v. 1.
Kijttä Jumalata/ joca hänen ja heidän wastudest on synnyttänyt eläwään toiwohon Christuxes catomattomaan perindöhön/ v. 3.
Lohdutta heitä sillä/ että heidän ristins ja murhens/ jota he kärseit uscons coettelemisexi wähän aica/ on sanomattomalla ilolla ja cunnialla loppuwa/ v. 6.
Neuwo heitä toiwosa pysymän/ v. 13.
ja pyhään elämähän/ monella wahwistuxella. v. 14.
Erinomaisest/ wilpittömään rackauteen toinen toistans cohtan/ v. 22.

 

1 Piet 1:1 PEtari Jesuxen Christuxen Apostoli.
1 Piet 1:2 Walituille oudoille hajalla asuwaisille Pontos/ Galatias/ Cappadocias/ Asias ja Bithynias/ Isän Jumalan aiwoituxen jälken/ Hengen pyhityxen cautta/ cuuliaisuteen ja Jesuxen Christuxen weren prijscottamiseen. Jumala andacon teille suuren Armon ja Rauhan.
1 Piet 1:3 KIjtetty olcon Jumala ja meidän HERran Jesuxen Christuxen Isä/ joca meitä suurest laupiudestans on synnyttänyt jällens/ eläwään toiwohon/ Jesuxen Christuxen ylösnousemisen cautta cuolleista/
1 Piet 1:4 Catomattomaan/ puhtaseen ja turmelemattomaan perindöön/ joca Taiwahas teitä warten tähdelle pandu on/
1 Piet 1:5 Jotca Jumalan wäellä/ uscon cautta autuuteen kätketän/ joca sitäwarten walmistettu on/
1 Piet 1:6 Että se wijmeisellä ajalla ilmei tulis/ josa te saatte iloita/ te/ joita nyt wähä aica ( jos tapahtu ) moninaisilla kiusauxilla waiwatan/
1 Piet 1:7 Että teidän uscon wilpittömäxi ja paljo callimaxi löyttäisin/ cuin catowa culda ( joca tulesa coetellan ) kijtoxexi/ ylistyxexi ja cunniaxi/ silloin cosca Jesus Christus ilmandu/
1 Piet 1:8 Jota te racastatte/ waicka et te händä näe/ jonga päälle te myös uscotta/ ehket te händä näe/ nijn te cuitengin saatte iloita sanomattomalla ja cunnialisella ilolla/
1 Piet 1:9 Ja käsitätte teidän usconna lopun/ nimittäin/ sieluin autuuden.
1 Piet 1:10 JOta autuutta owat Prophetat edzinet ja tutkinet/ jotca tulewaista armo teille ennustanet owat/
1 Piet 1:11 Ja owat tutkinet/ cosca taicka mingäcaltaisella ajalla Christuxen Hengi ilmoitti/ joca heisä oli/ ja oli jo ennen todistanut sijtä waiwasta/ cuin Christuxes on/ ja sijtä cunniasta cuin sen jälken tapahtuwa oli/
1 Piet 1:12 Joille se ilmoitettukin oli. Sillä ei he idze heitäns/ sen cautta palwellet/ waan meitä/ jotca nyt teille nijden cautta julistetut owat/ cuin teille Evangeliumi saarnannet owat/ Pyhän Hengen cautta Taiwasta lähetetyn/ jota Engelitkin nähdä ikäwöidzewät.
1 Piet 1:13 SEntähden wyöttäkät teidän mielenne cupet/ ja olcat raitit/ ja pangat teidän täydellinen toiwon sijhen armohon/ cuin teille Jesuxen Christuxen ilmestyxen cautta taritan/ nijncuin cuuliaiset lapset.
1 Piet 1:14 Ja älkät asettaco teitän nijncuin ennen/ cosca te tyhmydes himoisa elittä.
1 Piet 1:15 Waan sen jälken joca teitä cudzunut on/ ja on pyhä/ olcat te myös pyhät caikisa teidän menoisan.
1 Piet 1:16 Sillä kirjoitettu on: Teidän pitä pyhät oleman.
1 Piet 1:17 Ja että te rucoiletta sitä Isä/ joca duomidze cungin töidens jälken/ ilman ihmisten muodon cadzomista/ nijn cadzocat/ että te teidän radollisudesan pelgosa waellaisitte.
1 Piet 1:18 Ja tietkät ettet te ole catowaisella cullalla eli hopialla lunastetut/ teidän turhasta menostan/ jonga te Isäin säädystä saitte/
1 Piet 1:19 Waan callilla Christuxen werellä/ nijncuin wiattoman ja puhtan Caridzan/
1 Piet 1:20 Joca tosin jo ennen oli aiwoittu cuin mailman perustuscan pandu oli/ mutta ilmoitettu wijmeisinä aicoina teidän tähten/ jotca hänen cauttans uscotte Jumalan päälle/
1 Piet 1:21 Joca hänen cuolleista herättänyt on/ ja hänelle sen cunnian andoi/ että teille olis vsco ja toiwo Jumalan päälle.
1 Piet 1:22 Ja tehkät puhtaxi teidän sielunna totuden cuuliaisudes/ Hengen cautta/ weljelliseen rackauteen/ joca wilpitöin olis/ ja olcat keskenän palawaises rackaudes/ puhtasta sydämestä/
1 Piet 1:23 Nijncuin ne jotca jällens syndynet owat/ ei catowaisesta/ waan catomattomasta siemenestä/ nimittäin/ eläwästä Jumalan sanasta/ joca ijancaickisest pysy.
1 Piet 1:24 Sillä caicki liha on nijncuin ruoho/ ja caicki ihmisen cunnia/ nijncuin ruohon cuckaiset. Ruoho on poiscuiwanut/ ja cuckaiset lacastunet.
1 Piet 1:25 Mutta HERran sana pysy ijancaickisest. Ja se on se sana/ joca teidän seasan saarnattu on.

 

Vers. 4. Catomattomaan ) Josa ei pelco eikä murhetta ole/ että se loppuis. Puhtaseen ) Joca ei surulla eli murhella ole secoitettu. Turmelemattomaan ) Johonga ei ikänäns suututa: waan ijäisest puhtana ja tuorena pysy/ mutta mailman ilo toisin on.
v. 13. Pangat teidän täydellinen ) Se on/ älkät huikennelco eli epäilkö teidän autuudestan.
v. 17. Cungin töidens jälken ) Ei nijncuin ansion/ waan nijncuin heidän uscons todistuxen.

Valitse
luku

1 2 3
4 5