P. Petarin edellinen Epistola .

Esipuhe edellisest P. Petarin Epistolast .
TÄmän Epistolan on P. Petari kirjoittanut pacanoille/ jotca Christityxi tullet olit/ ja neuwo heitä uscosa wahwana pysymän/ ja alati caswaman caickinaises kärsimises/ ja hywisä töisä.
I. Lugus/ wahwista hän heidän uscons/ Jumalan lupauxen ja woiman cautta/ sijtä saatawasta autuudesta/ ja osotta/ ettei se luwattu autuus meildä ole ansaittu/ waan jo ennen Prophetain cautta ilmoitettu.
Sentähden heidän pitä nyt udes ja cunnialises elämäs waeldaman/ ja sen wanhan unhottaman/ nijncuin sen eläwän ijancaickisen sanan cautta udesta syndynet.
II. Lugus/ opetta hän Pään ja Culmakiwen tundeman/ joca on Christus.
Ja että he nijncuin toimelliset ja oikiat Papit idzens Jumalalle uhraisit/ cuin Christus hänens uhrannut on.
Ja neuwo caickinaisia Säädyjä: ensin/ opetta cuuliaiset oleman mailmalliselle Esiwallalle.
Sijtte erinomattain käske Palweliat heidän omain Isändäins alammaiset oleman ja wääryttä heildä kärsimän/ Christuxen tähden/ joca myös meidän tähtemme on wääryttä kärsinyt.
III. Opetta hän waimoja cuuliaisexi/ uscomattomillekin miehillen/ ja että he idzens enämmin caunistaisit pyhällä menolla/ cuin ulconaisella muodolla: Nijn myös miehiä/ waimojans kärsimän.
Ja että he myös keskenäns nöyrät olisit/ kärsiwäiset/ ja ystäwäliset/ nijncuin Christuskin meidän syndimme tähden on kärsiwäinen ollut.
IV. Opetta hän Liha waiwaman raitiudella/ walwomisella/ cohtuudella/ rucouxilla/ ja Christuxen Kärsimisen muistolla cungin idziäns lohduttaman ja wahwistaman.
Ja neuwo hengellisiä haldioita/ cuinga Jumalan sana ja tecoja tule edespanna/ ja että jocaidzen pitä lahjoillans muita palweleman/ ja ei ihmettelemän/ waan iloidzeman/ jos me jotakin Christuxen Nimen tähden kärsimme.
V. Neuwo hän Pispoja ja Pappeja/ cuinga heidän pitä elämän/ ja Canssa Jumalan sanalla ruockiman.
Ja waroi meitä Perkeleldä/ joca lackamata meitä jocapaicas wäijy ja tacaaja.

P. Petarin edellinen Epistola.

I. Lucu .

PEtari terwettä walituita muucalaisia muutamisa maacunnisa/ v. 1.
Kijttä Jumalata/ joca hänen ja heidän wastudest on synnyttänyt eläwään toiwohon Christuxes catomattomaan perindöhön/ v. 3.
Lohdutta heitä sillä/ että heidän ristins ja murhens/ jota he kärseit uscons coettelemisexi wähän aica/ on sanomattomalla ilolla ja cunnialla loppuwa/ v. 6.
Neuwo heitä toiwosa pysymän/ v. 13.
ja pyhään elämähän/ monella wahwistuxella. v. 14.
Erinomaisest/ wilpittömään rackauteen toinen toistans cohtan/ v. 22.

1 Piet 1:1 PEtari Jesuxen Christuxen Apostoli.
1 Piet 1:2 Walituille oudoille hajalla asuwaisille Pontos/ Galatias/ Cappadocias/ Asias ja Bithynias/ Isän Jumalan aiwoituxen jälken/ Hengen pyhityxen cautta/ cuuliaisuteen ja Jesuxen Christuxen weren prijscottamiseen. Jumala andacon teille suuren Armon ja Rauhan.
1 Piet 1:3 KIjtetty olcon Jumala ja meidän HERran Jesuxen Christuxen Isä/ joca meitä suurest laupiudestans on synnyttänyt jällens/ eläwään toiwohon/ Jesuxen Christuxen ylösnousemisen cautta cuolleista/
1 Piet 1:4 Catomattomaan/ puhtaseen ja turmelemattomaan perindöön/ joca Taiwahas teitä warten tähdelle pandu on/
1 Piet 1:5 Jotca Jumalan wäellä/ uscon cautta autuuteen kätketän/ joca sitäwarten walmistettu on/
1 Piet 1:6 Että se wijmeisellä ajalla ilmei tulis/ josa te saatte iloita/ te/ joita nyt wähä aica ( jos tapahtu ) moninaisilla kiusauxilla waiwatan/
1 Piet 1:7 Että teidän uscon wilpittömäxi ja paljo callimaxi löyttäisin/ cuin catowa culda ( joca tulesa coetellan ) kijtoxexi/ ylistyxexi ja cunniaxi/ silloin cosca Jesus Christus ilmandu/
1 Piet 1:8 Jota te racastatte/ waicka et te händä näe/ jonga päälle te myös uscotta/ ehket te händä näe/ nijn te cuitengin saatte iloita sanomattomalla ja cunnialisella ilolla/
1 Piet 1:9 Ja käsitätte teidän usconna lopun/ nimittäin/ sieluin autuuden.
1 Piet 1:10 JOta autuutta owat Prophetat edzinet ja tutkinet/ jotca tulewaista armo teille ennustanet owat/
1 Piet 1:11 Ja owat tutkinet/ cosca taicka mingäcaltaisella ajalla Christuxen Hengi ilmoitti/ joca heisä oli/ ja oli jo ennen todistanut sijtä waiwasta/ cuin Christuxes on/ ja sijtä cunniasta cuin sen jälken tapahtuwa oli/
1 Piet 1:12 Joille se ilmoitettukin oli. Sillä ei he idze heitäns/ sen cautta palwellet/ waan meitä/ jotca nyt teille nijden cautta julistetut owat/ cuin teille Evangeliumi saarnannet owat/ Pyhän Hengen cautta Taiwasta lähetetyn/ jota Engelitkin nähdä ikäwöidzewät.
1 Piet 1:13 SEntähden wyöttäkät teidän mielenne cupet/ ja olcat raitit/ ja pangat teidän täydellinen toiwon sijhen armohon/ cuin teille Jesuxen Christuxen ilmestyxen cautta taritan/ nijncuin cuuliaiset lapset.
1 Piet 1:14 Ja älkät asettaco teitän nijncuin ennen/ cosca te tyhmydes himoisa elittä.
1 Piet 1:15 Waan sen jälken joca teitä cudzunut on/ ja on pyhä/ olcat te myös pyhät caikisa teidän menoisan.
1 Piet 1:16 Sillä kirjoitettu on: Teidän pitä pyhät oleman.
1 Piet 1:17 Ja että te rucoiletta sitä Isä/ joca duomidze cungin töidens jälken/ ilman ihmisten muodon cadzomista/ nijn cadzocat/ että te teidän radollisudesan pelgosa waellaisitte.
1 Piet 1:18 Ja tietkät ettet te ole catowaisella cullalla eli hopialla lunastetut/ teidän turhasta menostan/ jonga te Isäin säädystä saitte/
1 Piet 1:19 Waan callilla Christuxen werellä/ nijncuin wiattoman ja puhtan Caridzan/
1 Piet 1:20 Joca tosin jo ennen oli aiwoittu cuin mailman perustuscan pandu oli/ mutta ilmoitettu wijmeisinä aicoina teidän tähten/ jotca hänen cauttans uscotte Jumalan päälle/
1 Piet 1:21 Joca hänen cuolleista herättänyt on/ ja hänelle sen cunnian andoi/ että teille olis vsco ja toiwo Jumalan päälle.
1 Piet 1:22 Ja tehkät puhtaxi teidän sielunna totuden cuuliaisudes/ Hengen cautta/ weljelliseen rackauteen/ joca wilpitöin olis/ ja olcat keskenän palawaises rackaudes/ puhtasta sydämestä/
1 Piet 1:23 Nijncuin ne jotca jällens syndynet owat/ ei catowaisesta/ waan catomattomasta siemenestä/ nimittäin/ eläwästä Jumalan sanasta/ joca ijancaickisest pysy.
1 Piet 1:24 Sillä caicki liha on nijncuin ruoho/ ja caicki ihmisen cunnia/ nijncuin ruohon cuckaiset. Ruoho on poiscuiwanut/ ja cuckaiset lacastunet.
1 Piet 1:25 Mutta HERran sana pysy ijancaickisest. Ja se on se sana/ joca teidän seasan saarnattu on.

Vers. 4. Catomattomaan ) Josa ei pelco eikä murhetta ole/ että se loppuis. Puhtaseen ) Joca ei surulla eli murhella ole secoitettu. Turmelemattomaan ) Johonga ei ikänäns suututa: waan ijäisest puhtana ja tuorena pysy/ mutta mailman ilo toisin on.
v. 13. Pangat teidän täydellinen ) Se on/ älkät huikennelco eli epäilkö teidän autuudestan.
v. 17. Cungin töidens jälken ) Ei nijncuin ansion/ waan nijncuin heidän uscons todistuxen.

II. Lucu .

PEtari waara synnist ja lihallisest himost/ v. 1.
& 11. Ja neuwo pyytämän elä Christuxen opin jälken/ v. 2.
Että he owat hänen hywyttäns maistanet/ v.3. Owat hänen päällens raketut/ v. 4.
& 6. Owat pyhä Pappius/ v. 5.
& 9. ja Pacanoista Jumalan Canssaxi tullet/ v. 10.
että muut Jumalata ylistäisit/ v. 12.
Neuwo myös caickia cuuleman Esiwalda/ etc. v. 13.
Ja palwelioita alemmaisexi Isännillens/ etc. v. 18.
Ja kärsimän wääryttä/ v. 19.

Christuxen tawalla/ v. 21.

1 Piet 2:1 NIjn poispangat nyt caicki pahuus ja caicki petos/ ja ulcocullaisus ja cateus/ ja caicki panetus.
1 Piet 2:2 Ja halaitcat selkiätä järjellistä riesca/ nijncuin äsken syndynet lapsucaiset/ että te sen cautta caswaisitte.
1 Piet 2:3 Jos te muutoin maistanet oletta/ että HERra on suloinen/
1 Piet 2:4 Jonga tygö te myös tullet oletta/ nijncuin eläwän kiwen tygö/ joca ihmisildä hyljätty on/ mutta Jumalalda on hän walittu ja callis.
1 Piet 2:5 Ja myös te/ nijncuin eläwät kiwet raketcat teitän hengellisexi huonexi/ ja pyhäxi Pappiudexi uhraman hengellisiä uhreja/ jotca Jumalalle/ Jesuxen Christuxen cautta otolliset olisit.
1 Piet 2:6 SEntähden on myös Ramatus: Cadzo/ minä panen Zionihin walitun callin culmakiwen/ joca usco hänen päällens/ ei hän tule häpiään.
1 Piet 2:7 Teille jotca nyt uscotte/ on hän callis: mutta uscottomille ( on se kiwi jonga rakendajat hyljännet owat/ ja on culmakiwexi tullut )
1 Piet 2:8 On hän louckauskiwexi/ ja pahennuxen callioxi/ nimittäin/ nijlle jotca idzens sanaan louckawat/ ja ei sitä usco/ johonga he asetetut olit.
1 Piet 2:9 MUtta te oletta walittu sucu/ Cuningalinen Pappius/ pyhä Canssa/ erinomaisuden Canssa/ ilmoittaman sen woima/ joca teitä pimeydestä hänen ihmelliseen walkeuteens cudzunut on.
1 Piet 2:10 Te jotca et muinen Canssa ollet/ mutta nyt te oletta Jumalan Canssa. Ja te jotca et muinen Armosa ollet/ mutta nyt te Armosa oletta.
1 Piet 2:11 RAckat weljet/ minä neuwon teitä/ nijncuin oudoja ja muucalaisia/ wälttäkät lihallisia himoja/ jotca sotiwat sielua wastan.
1 Piet 2:12 Ja pitäkät hywä meno pacanain seas/ että ne jotca teitä panettelewat/ nijncuin pahointekijtä/ tundisit teidän/ teidän hywistä töistän/ ja kijttäisit Jumalata sinä päiwänä/ jona hän caicki julista.
1 Piet 2:13 SEntähden olcat alammaiset caikille ihmisille/ ja säädyille/ HERran tähden/ olisco se Cuningalle/ nijncuin ylimmäiselle/ taicka Päämiehille/
1 Piet 2:14 Nijncuin nijlle jotca häneldä lähetetyt owat/ pahointekijlle rangaistuxexi/ ja hurscaille kijtoxexi.
1 Piet 2:15 Sillä se on Jumalan tahto/ että te hywällä työllä tukidzetta hulluin ja tyhmäin ihmisten suun.
1 Piet 2:16 Nijncuin wapat/ ja ei nijn että se wapaus olis nijncuin pahuden peitos/ waan nijncuin Jumalan palweliat.
1 Piet 2:17 Olcat cunnialiset jocaista wastan. Racastacat weljiä/ peljätkät Jumalata/ cunnioittacat Cuningasta.
1 Piet 2:18 TE palweliat/ olcat alammaiset caikella pelgolla teidän Isännillen/ ei ainoastans hywille ja siwiöille/ waan myös tuimille.
1 Piet 2:19 Sillä se on armo/ jos jocu omantundons tähden Jumalan tygö waiwa kärsi/ ja syyttömäst kärsi/
1 Piet 2:20 Sillä mikä kijtos se on/ jos te pahain tecoinne tähden piestän/ ja te kärsitte? Mutta cosca te hywin teette/ ja cuitengin waiwatan ja te sen kärsitte/ nijn se on armo Jumalan edes.
1 Piet 2:21 Sillä sitä warten oletta te cudzutut/ että Christus myös kärsei meidän edestäm/ ja jätti meille cuwan/ että teidän pitä hänen askeleitans noudattaman.
1 Piet 2:22 Joca ei yhtän syndiä tehnyt/ eikä yhtän petosta ole hänen suustans löytty.
1 Piet 2:23 Joca ei kironnut cosca hän kirottin/ ei uhgannut cosca hän kärsei/ mutta andoi hänelle coston/ joca oikein duomidze.
1 Piet 2:24 Joca meidän syndimme idze uhrais omas ruumisans puun päällä/ että me synneistä poiscuollet eläisimme wanhurscaudelle. Jonga haawain cautta te oletta terwexi tullet:
1 Piet 2:25 Sillä te olitta nijncuin exywäiset lambat/ waan nyt te oletta palainnet/ teidän sieluin Paimenen ja Pispan tygö.

Vers. 2. Järjellistä riesca ) Se on/ hengellinen riesca/ Evangelium/ joca uscolla käsitetän/ ja ei ruumillisella taidolla/ josta saastainen riesca tule.
v. 5. Hengellisiä uhreja ) Cadzo/ Malach. 1:11.
v. 12. Caicki julista ) Ei wijmeiseldä ole mitän salattu hywä eli paha/ 1. Tim. 5:15. Ei mitän ole kätketty/ jota ei ilmoiteta/ Matth. 10:16.
v. 19. Omantundons tähden ) Se on: että hywä omatundo pidetäisin Jumalan tygö.

III. Lucu .

PEtari neuwo waimoja miehiäns cuuleman/ v. 1.
sano/ mikä waimon oikia caunistus on/ v. 3.
Neuwo miehiä asuman emändäins cansa toimella/ v. 7.
ja caickia Christityitä hywijn töihin/ v. 8.
erinomattain hiljaisuteen ja kärsimiseen/ v. 9.
et 17. ja walmiseen uscon tunnustuxeen/ v. 16.
Christuxen kärsimisest/ cuolemast/ ylösnousemisest/ ja Taiwasen astumisest. Cusa hän myös puhu Noen ajast ja Castest/ v. 18.

1 Piet 3:1 OLcan waimot myös miehillens alammaiset/ että nekin jotca ei sana usco/ waimoin tawoist ilman sanata woitetuxi tulisit/
1 Piet 3:2 Cosca he teidän puhtan menon näkewät/ pelgosa.
1 Piet 3:3 Joidenga caunistus ei pidä oleman ulconaisis hiusten palmicois/ ja cullan ymbärins ripustamises/ eli waattein pugusa.
1 Piet 3:4 Waan jos se salainen ihminen on ilman wiata sydämes/ lakialla ja hiljaisella hengellä/ se on callis Jumalan silmäin edes.
1 Piet 3:5 Sillä näin owat pyhätkin waimot muinen heidäns caunistanet/ jotca toiwons panit Jumalan päälle/ ja olit miehillens alemmaiset.
1 Piet 3:6 Nijncuin Sara oli Abrahamille cuuliainen/ ja cudzui hänen Herraxens. Jonga tyttärixi tekin tullet oletta/ jos te hywin teettä/ ja pelkämät oletta.
1 Piet 3:7 TE miehet myös/ asucat heidän cansans taidolla/ ja andacat waimolliselle nijncuin heicommalle astialle hänen cunnians/ nijncuin myös elämän armon cansaperillisille/ ettei teidän rucouxen estetyxi tulis.
1 Piet 3:8 Mutta wijmein olcat caicki yximieliset/ ynnäkärsiwäiset/ pitäin weljellistä rackautta keskenän/ laupiat/ ystäwäliset/
1 Piet 3:9 Ei costain paha pahalla/ eikä kirouxella kirousta/ waan paremmin siunatcat/ tieten että te oletta cudzutut siunausta perimän.
1 Piet 3:10 Sillä/ joca elä tahto/ ja hywiä päiwiä nähdä/ hän hillitkän kielens paha puhumast/ ja huulens petoxesta.
1 Piet 3:11 Hän wälttäkän paha/ ja tehkän hywä. Hän edzikän rauha/ ja noudattacan sitä.
1 Piet 3:12 Sillä HERran silmät owat wanhurscasten päälle/ hänen corwans heidän rucouxisans. Mutta HERran caswo on pahointekiäin päälle.
1 Piet 3:13 Ja cuca wahingoitta/ jos te hywä pyydätte?
1 Piet 3:14 Ja/ jos te wielä oikiudengin tähden kärsisitte/ nijn te cuitengin autuat oletta. Mutta älkät peljätkö heidän waatimistans/ älkät myös heitä hämmästykö.
1 Piet 3:15 Mutta pyhittäkät HERra Jumala teidän sydämisän.
1 Piet 3:16 Olcat myös aina walmit wastaman jocaista/ cuin teidän toiwonne perustusta tutkistele/ joca teisä on hiljaisudella ja pelgolla/ ja pitäkät hywä omatundo/ että ne jotca teitä panettelewat/ nijncuin pahantekijtä/ häpeisit/ että he owat teidän hywän menonna Christuxen häwäisnet.
1 Piet 3:17 Sillä se on parambi ( jos Jumalan tahto nijn on ) että te hywän työn tähden kärsitte/ cuin pahan.
1 Piet 3:18 Sillä Christus myös kärsei meidän syndeimme tähden/ hurscas wääräin edestä/ että hän meitä Jumalalle uhrais/ joca lihan cautta cuoletettin/ mutta Hengen cautta eläwäxi tehty.
1 Piet 3:19 Josa hän myös poismeni/ ja saarnais fangituille hengille/
1 Piet 3:20 Jotca ei silloin usconet/ cosca Jumala Noen aicana odotti ja kärsiwäinen oli/ cosca Arcki walmistettin/ josa harwat ( se on/ cahdexan sielua ) weden cautta päästetyxi tulit/
1 Piet 3:21 Se nyt meitäkin Castesa autuaxi teke/ joca sitä awisti/ ei että lihan saastaisudet sillä pannan pois/ waan että se on hywän omantunnon lijtto/ Jumalan tykönä/ Jesuxen Christuxen ylösnousemisen cautta.
1 Piet 3:22 Joca on Jumalan oikialle kädelle Taiwasen ylösmennyt/ ja hänelle owat Engelit/ ja wallat/ ja woimat alammaiset.

Vers. 1. Ilman sanata/ Ei että he taitawat peräti ilman Jumalan sanan cuulota käätyxi tulla: sillä usco tule cuulost/ Rom. 10:14. Waan että he heidän Christillisten emändittens toimellisest menost rupiaisit racastaman Christillist elämät/ ja nijn sanan cuulon cautta täydellisemäst sijhen käättäisin.
v. 4. Ilman wiata ) Nijn että hän on uscosa wilpitöin.
v. 6. Pelkämät ) Waimot owat luonnostans argat/ ja pian peljätetyt. Mutta heidän pitä oleman wahwat/ jos jotakin kärsimän pidäis/ ja ei picaisest hämmästymän.
v. 7. Waimolliselle astialle ) Caicki Christityt owat Jumalan käsiala. Mutta waimo on sekä ruumista että mielestä miestä heicombi/ sentähden hänen pitä sitä toimes armahtaman/ ettei paha wäli ja rijta nousis/ jolla caicki rucouxet estetän.
v. 19. Josa hän myös poismeni ) Boni Theologi inquirere 13:9. Augustinus Scriptura
v. 21. Hywän omantunnon lijtto ) Nimittäin sijtä/ että jocu on otettu lijtton Jumalan cansa/ ja hänen syndins owat hänelle annetut andexi/ jotca ei hänelle enä taida wahingota tehdä/ Christuxen tähden.

IV. Lucu .

PEtari neuwo Christuxen tawalla kärsimän ristiä ja waino/ ja osotta sen hyödytyxen/ nimittäin/ että sen cautta lacataisin synnist/ v. 1.
Wara endisest pacanalisest elämäst/ Christilliseen elämähän/ v. 3.
Neuwo ahkeraan rucouxeen/ palawaan rackauteen/ nöyryteen ja muihin hywijn tapoihin/ v. 8.
Neuwo wieläkin lujast ristiä kärsimän.

1 Piet 4:1 ETtä Christus lihasa meidän edestäm on kärsinyt/ nijn warustacat teitän sillä mielellä: Sillä joca lihasa kärsi/ se lacka synnistä/
1 Piet 4:2 Ettei hän sitä aica cuin hän lihasa edespäin on/ ihmisten himon jälken/ waan Jumalan tahdon jälken eläis.
1 Piet 4:3 Sillä kyllä sijnä on/ että me culunen ajan elämäst culutimme pacanain mielen jälken/ waeldaisam irtaudes/ himois/ juopumises/ ylönsyömises lainomisis/ ja hirmuisis epäjumalden palweluxisa.
1 Piet 4:4 He ihmettelewät/ ettet te heidän cansans juoxe säädyttömäs hecuman menosa/ jotca teistä pahasti puhuwat/
1 Piet 4:5 Nijden pitä lugun tekemän hänelle/ joca on walmis duomidzeman eläwitä ja cuolleita:
1 Piet 4:6 Sillä sitäwarten Evangelium cuolleillekin saarnattu on/ että he duomitaisin ihmisten jälken lihasa:
1 Piet 4:7 Mutta Hengesä he eläwät/ Jumalasa. Mutta nyt caickein loppu lähesty.
1 Piet 4:8 NIin olcat sijs raitit ja walpat rucoileman/ mutta ennen caickia pitäkät palawa rackaus: Sillä rackaus peittä paljo ricoxita.
1 Piet 4:9 Olcat wierasten holhojat keskenän napisemata.
1 Piet 4:10 Ja palwelcat toinen toistan/ jocainen sillä lahjalla cuin hän saanut on/ nijncuin hywät moninaisen Jumalan armon huonenhaldiat.
1 Piet 4:11 Jos jocu puhu/ hän puhucan nijncuin Jumalan sanoja. Jos jollakin on jocu wirca/ hän tehkän nijncuin sijtä woimasta/ jonga Jumala anda. Että Jumala caikisa Jesuxen Christuxen cautta cunnioitettaisin. Jolle olcon cunnia ja walda ijancaickisest ijancaickiseen/ Amen.
1 Piet 4:12 MInun rackahani/ älkät oudoxuco sitä hellehtä ( cuin teille tapahtu/ että teitä coetellan ) nijncuin teille jotakin utta tapahduis/
1 Piet 4:13 Waan parammin iloitcat/ että te Christuxen cansa kärsitte/ että tekin ajallans hänen cunnians ilmestyxes iloidzisitte ja riemuidzisitte.
1 Piet 4:14 Autuat oletta te/ jos teitä Christuxen Nimen tähden pilcatan: Sillä se Hengi/ joca on cunnian ja Jumalan Hengi/ lewäjä teidän päällänne. Heildä hän pilcatan/ waan teildä hän cunnioitetan.
1 Piet 4:15 Älkän yxikän teistä kärsikö nijncuin murhaja eli waras/ taicka pahantekiä/ eli nijncuin se joca toisen wircaan rupe.
1 Piet 4:16 Mutta jos hän kärsi nijncuin Christitty/ älkön häwetkö/ waan kijttäkän Jumalata sen osan tähden.
1 Piet 4:17 Sillä aica on/ että duomion pitä Jumalan huonesta alcaman. Mutta jos se ensin meistä alca/ mingästä lopun ne saawat/ jotca ei Jumalan Evangeliumita usco?
1 Piet 4:18 Ja jos hurscas tuscalla wapaxi tule/ cusa sijtte jumalatoin ja syndinen näky?
1 Piet 4:19 Sentähden ne jotca Jumalan tahdon jälken kärsiwät/ andacan sieluns nijncuin uscolliselle luojalle hywäin töiden cansa.

Vers. 6. Cuolleillekin saarnattu ) Se on: Pacanoille/ jotca olit cuollet ja haudatut heidän synneisäns ja pahas menosans/ ettei he tiennet sijtä hengellisest elämäst Christuxes/ ( Että he duomitaisin ) Se on: että he ajallisest heidän endisen jumalattomudens tähden jotain kärsisit ja rangaistaisin.
v. 7. Hengesä he eläwät ) Se on: Jos he cuulewat Evangeliumin saarnan/ nijn he cuitengin wircowat eli heräjäwät hengelliseen ja ijäiseen elämän Christuxes.
v. 8. Peittä ) Joca lähimmäistäns racasta/ ei sen mieldä ricota/ waan caicki mitä händä wastan ricotan/ se täsä cudzutan/ peittäwän caiken ricoxen.
v. 12. Sitä hellehtä ) Se on/ waino/ joca meitä coettele/ nijncuin tuli cullan.
v. 15. Toisen wircaan ) Tämän wigan Perkele enimmäst wääräin Christittyin cautta waicutta/ jotca aina paljo hallita ja wallita tahtowat/ cusa ei Jumala ole heitä käskenyt.

V. Lucu .

PEtari neuwo Pispoja ja Pappeja wircaans/ nuoria ja alammaisia nöyryteen/ v. 1.
Caickia yhteisest cuuliaisuteen/ v. 1.
& 5. Jumalahan turwaman/ v. 7.
Raitiuteen ja walwoman Perkelen petosta wastan/ v. 8.
Toiwotta että Jumala täytäis sen hywän/ jonga hän heisä alcanut oli: kijttä Jumalata/ v. 10.
Kertoi neuwons ja päättä terwetyxellä/ v. 12.

1 Piet 5:1 WAnhoja Pappeja/ teidän seasan/ minä neuwon/ joca myös Pappi olen/ ja Christuxen kärsimisen tunnustaja/ ja osallinen sijtä cunniasta joca ilmestywä on.
1 Piet 5:2 Caitcat Christuxen lauma/ joca teidän hallusan on/ ja pitäkät sijtä waari/ ei waaditut/ waan mielelliset/ ei turhan woiton tähden/ waan hywästä tahdosta/
1 Piet 5:3 Ei nijncuin Herrat Canssans päälle/ waan olcat laumalle opixi/
1 Piet 5:4 nijn te ( ylimmäisen Paimenen ilmestyis ) catomattoman cunnian Cruunun saatte.
1 Piet 5:5 NIin myös te nuoret/ olcat wanhoille alammaiset. Olcat caicki toinen toisellenne alammaiset/ ja pitäkät teitänne kijndiäst nöyryteen/ sillä Jumala on coreita wastan. Mutta nöyrille hän anda armon.
1 Piet 5:6 Nöyryttäkät sijs teitän Jumalan wäkewän käden ala:
1 Piet 5:7 Että hän teitä ajallans corgotais/ caicki teidän murhen pangat hänen päällens: Sillä hän pitä murhen teistä.
1 Piet 5:8 OLcat raitit ja walwocat: sillä teidän wihollisen Perkele ymbärinskäy/ nijncuin kiljuwa Lejon/ ja edzi kenen hän nielis.
1 Piet 5:9 Sitä te wastan seisocat/ wahwat uscosa. Ja tietkät/ että ne waiwat tapahtuwat teidän weljillengin mailmasa.
1 Piet 5:10 Mutta Jumala/ jolda caicki armo tule/ joca meitä on cudzunut ijancaickiseen cunniahans/ Christuxes Jesuxes/ teitä/ jotca wähän aica kärsitte/ walmista/ wahwista ja perusta.
1 Piet 5:11 Sille olcon cunnia ja walda ijancaickisest ijancaickiseen/ Amen.
1 Piet 5:12 Siluanuxen teidän uscollisen weljenne cansa ( nijncuin minä luulen ) olen minä teidän tygönne harwoilla sanoilla kirjoittanut/ neuwoden ja tunnustain/ että tämä on se oikia Jumalan armo/ josa te oletta.
1 Piet 5:13 Terwettäwät teitä walitut Babylonias/ ja minun poican Marcus.
1 Piet 5:14 Terwettäkät toinen toistan rackauden suun annolla: Rauha olcon teille caikille/ jotca Christuxes Jesuxes oletta/ Amen.

Vers. 3. Herrat Canssans päälle ) Cleros, on arpa eli osa/ jonga jocu arwalla saa. Nijn P. Petari täsä cudzu pitäjän wäen arwaxi/ se on: se osa joca pitäjän Papille uscottu on.
v. 13. Babylonias ) Yxi Babylon on Chaldeas/ ja toinen Egyptis joca myös Alcairixi cudzutan. Jos jocu sano tämän Babylonian Romixi/ osottaxens Petarin ollen Romisa/ cosca hän tämän kirjoitti: Nijn ei hänen pidä myös kieldämän mitä Johannes Ilmestyxesäns kirjoitta/ cap. 17:5. etc. Babyloniast/ joca pitä Romist ymmärrettämän.

Valitse
luku

1 2 3
4 5